Э.ШИНЭЦЭЦЭГ

Албан тушаал:

Өмгөөллийн секторын өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: shinetsetseg@advocate.mn

Мэргэшсэн салбар:

Эрүүгийн хэрэг Зөрчлийн хэрэг

Гишүүнчлэл:

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн;

            МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

2014 онд "Оюу Толгой" -д хууль зүйн мэдээлэл, туслалцаа үзүүлэх төсөл;

2014 онд “Олон улсын арбитр болон маргаан шийдвэрлэлт” сэдэвт сургалт;

2015 онд НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хувь хүний хөгжийн институт хамтран зохион байгуулсан “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх, насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчтой харилцах НҮБ-ын стандарт” сэдэвт Үндэсний сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдсан;

Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулагдаг хуульчдын жил бүрийн багц цагийн сургалт.

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэн ажилласан байдал:

             Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн төсөл;

             Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төсөл;

             Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл.