Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг баталгаажуулаагүй Аж ахуйн нэгжүүдийн тайланг хүлээн авахгүй

Татварын байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулах, үйлчилгээг илүү чанартай, хүртээмжтэй болгох үүднээс татварын  удирдлагын нэгдсэн системийг 2019 оны нэгдүгээр сарын 01-нээс  нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгааг Татварын ерөнхий газраас мэдэгдсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан татвар төлөгч Аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлийг баталгаажуулахыг анхааруулав.

Татвар төлөгч Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нягтлан бодогчид e-tax.mta.mn-д хандаж, 3-р улирлын ААНОАТ, ХХОАТ-ын тайлангаа илгээхдээ өөрийн Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлийг хөрөнгө нэг бүрээр баталгаажуулах ёстой.

Баталгаажуулаагүй тохиолдолд тайлан илгээгдэхгүй юм.

 Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлийг баталгаажуулах заавар:

 

 Эх сурвалж: Татварын ерөнхий газар