ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГААР ТОМИЛОГДСОН ЭТГЭЭДИЙГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР ШАЛГАЖ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЭРХТЭЙ ЭСЭХ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГААР ТОМИЛОГДСОН ЭТГЭЭДИЙГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР ШАЛГАЖ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЭРХТЭЙ ЭСЭХ