ОРЧНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЛОО

Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 05 сарын 06-ны өдрийн А/164 дугаар тушаалаар Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын  үйлчилгээний хөлс, үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоосон байна.

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН

САЙДЫН ТУШААЛ

  2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр              Дугаар А/164                Улаанбаатар хот   

       

   Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын  үйлчилгээний хөлс,

үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоох тухай

 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь заалт, Агаарын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

      1.“Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, үнэ тариф”-ыг хавсралтаар баталсугай.

             2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлчлэх, тэдгээртэй гэрээ байгуулахдаа энэхүү үнэ, тарифыг мөрдөж ажиллахыг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар болон түүний харьяа аймаг, хотын Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн дарга нарт даалгасугай.

           3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар /С.Энхтүвшин/-т үүрэг болгосугай.

           4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай”  А-342 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

               САЙД                                                        Н.ЦЭРЭНБАТ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

сайдын 2019 оны 05 сарын 06 –ны өдрийн

А/164 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажил, үйлчилгээний үнэ тариф

А. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажил, үйлчилгээний үнэ тариф  

д/д

Тодорхойлох үзүүлэлт

Хэмжилт хийх хугацаа, арга

Үнэ

/төгрөг/

I. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ

1

Хүхэрлэг хий (SO2)

20 минут, нойтон химийн аргаар

9,000

24 цаг, нойтон химийн аргаар

11,500

20 минут, автомат анализатораар

12,500

24 цаг, автомат анализатораар 

29,500

2

Азотын давхар исэл (NO2), азотын ислүүд (NOx)

20 минут, нойтон химийн аргаар/

9,500

24 цаг,нойтонхимийнаргаар

12,000

20 минут, автомат анализатораар

12,500

24 цаг, автомат анализатораар

32,500

3

PM2.5 тоосонцор

24 цаг, шууд хэмжлийн багажаар

20,000

24 цаг, автомат анализатораар 

25,000

4

PM10 тоосонцор

24 цаг, шууд хэмжлийн багажаар

20,000

24 цаг, автомат анализатораар 

25,000

5

TSP Нийттоос

20 минут, шууд хэмжлийн багажаар

15,000

24 цаг, их эзлэхүүний аргаар

50,000

24 цаг, бага эзлэхүүний аргаар

30,000

24 цаг, шууд хэмжлийн багажаар

20,000

24 цаг, автомат анализатораар 

25,000

6

Мөнгөн ус(Hg)

20 минут,шууд хэмжлийн багажаар

5,000

24 цаг,  шууд хэмжлийн багажаар

15,000

7

Хүнд металл тодорхойлох 1 сорьц задлах

Атом шингээлтийн спектрофотометр

10,000

8

Хүнд металл(1элемент)

Рентген флюресценцийн аргаар

3,500

Атом шингээлтийн спектрофотометр

5,000

9

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)

20 минут, автомат анализатораар

4,500

1 цаг, автомат анализатораар

6,200

8 цаг,автомат анализатораар 

9,500

10

Озон (O3)

8 цаг,автомат анализатораар

7,500

11

СО, NOx, SO2, РМ2.5, РМ10-ийг тодорхойлох, цаг уурын үзүүлэлтүүдийг хэмжих

20 минут, автомат анализатораар

50,000

24 цаг, автомат анализатораар

150,000

II. Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн хаягдал утааны хяналт шинжилгээ

1

Зуухны хаягдал утаан дахь хийн агууламж (O2, СО, NO, NO2, NOx, СО2, SO2)

Нэг галлагааны хугацаанд иж бүрэн хэмжилтийг  зөөврийн багажаар хийх

120,000

2

Зуухны хаягдал утаан дахь нийт тоосны агууламж (TSP)

Нэг галлагааны хугацаанд иж бүрэн хэмжилтийг  зөөврийн багажаар хийх

50,000

3

Бензин хөдөлгүүртэй автомашины хаягдал утааны хэмжилт

Хөдөлгөөнд оролцоогүй үед зөөврийн багажаар

10,000

Хөдөлгөөнд оролцож буй үед иж бүрэн хэмжлийн багажаар тасралтгүй хэмжих

35,000

4

Дизель хөдөлгүүртэй автомашины хаягдал утааны хэмжилт

Хөдөлгөөнд оролцоогүй үед зөөврийн багажаар

10,000

Хөдөлгөөнд оролцож буй үед иж бүрэн хэмжлийн багажаар тасралтгүй хэмжих

35,000

 

Б. Усны чанарын хяналт шинжилгээний ажил, үйлчилгээний үнэ тариф 

д/д

Тодорхойлох үзүүлэлт

Хэмжилт хийх арга

Үнэ

/төгрөг/

I.Усны ерөнхий үзүүлэлт

1

Усны орчин(pН)

Шууд хэмжлийн зөөврийн багажаар

1,500

2

Цахилгаан дамжуулах чанар (EC/

Шууд хэмжлийн багажаар

1,500

3

Булингаршил

Шууд хэмжлийн багажаар

1,000

4

Жинлэгдэх бодис

Жингийн арга

5,000

5

Ууссан хүчилтөрөгч(O2)

Шууд хэмжлийн багажаар

1,500

6

Ууссан хүчилтөрөгч(O2)

Иодометрийн арга

3,500

7

Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч(БХХ5)

Титрийн арга

17,000

8

Перманганатын исэлдэх чанар (ПИЧ)

Хүчиллэг орчинд тодорхойлох арга

5,500

9

Хатуулаг

Комплексонометрийн арга

1,500

10

Кальци (Са2+)

Комплексонометрийн арга

1,500

11

Магни (Mg2+)

Тооцооны арга

1,000

12

Натри+Кали (Na++K+)

Тооцооны арга

1,000

13

Гидрокарбонат (HCO3-)

Потенциометрийн арга

2,500

14

Хлорид(Cl-)

Аргентометрийн арга

2,500

15

Сульфат (SO42-)

Турбидиметрийн арга

3,500

16

Эрдэсжилт

Тооцооны арга

1,500

17

Аммонийн азот (NH4-N)

Несслерийн арга

3,500

18

Нитритийн азот (NO2-N)

Гриссын арга

3,000

19

Нитратийн азот (NO3-N)

Салицилатын арга

4,000

20

Фосфат (PO4-P)

Фотоколориметрийн арга

2,500

21

Цахиур (Si)

Фотоколориметрийн арга

2,500

22

Төмөр (Fe)

Спектрофотометрийн арга

2,500

23

Фтор (F)

Фотоколориметрийн арга

2,500

II. Тусгай үзүүлэлтүүд

1

Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч(ХХХ)

Эзлэхүүний арга

16,500

2

Хром (CrVI)

Фотометрийн арга

5,000

3

Гадаргуугийн идэвхт нийлэг бодис (ГИНБ)

Метилен хөхийн оролцоотойгоор тодорхойлох спектрофотометрийн арга

12,500

4

Нефтийн бүтээгдхүүн

Жингийн арга

45,000

5

Нефтийн бүтээгдхүүн

Спектрофотометрийн арга

40,000

6

Къелдалийн азот (Kj-N)

Селений оролцоотой эрдэсжүүлсэний дараа тодорхойлох арга

18,500

7

Сульфат (SO42-)

Жингийн арга

15,000

III. Суурин багаж дээр тодорхойлох үзүүлэлтүүд

1

Хүнд металл тодорхойлох  сорьц бэлтгэх

Атом шингээлтийн спектрофотометрийн арга

10,000

2

Хүнд металл (1 элемент)

Атом шингээлтийн спектрофотометрийн арга

8,000

3

Анион (1анион)

Ион хроматографаар

6,800

4

Катион (1 катион)

Ион хроматографаар

5,600

5

Мөнгөн ус (Hg)

Зөөврийн багажаар

25,000

6

Мөнгөн ус (Hg)

Хүйтэн уурын аргаар

11,500

IV. Микробиологи

1

Нийт нянгийн тоо

Тарьж өсгөвөрлөх арга

5,000

2

Гэдэсний бүлгийн бичил биетэн

Тарьж өсгөвөрлөх арга

5,000

3

Халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн тоо

Тарьж өсгөвөрлөх арга

5,000

4

Өвчин үүсгэгч бичил биетэн

Тарьж өсгөвөрлөх арга

5,000

5

Агааргүйтэн

Тарьж өсгөвөрлөх арга

5,000

6

Е-коли

Тарьж өсгөвөрлөх арга

5,000

 

В. Хөрсний чанарын хяналт шинжилгээний ажил, үйлчилгээний үнэ тариф 

д/д

Тодорхойлох үзүүлэлт

Хэмжилт хийх арга

Үнэ

/төгрөг/

  1. Агрохимийн үзүүлэлтүүд

1

Анхан шатны боловсруулалт хийх

Сорьцыг тодорхойлоход бэлтгэх

8,000

2

Хөрснийорчин(pН)

Шууд хэмжлийн багажаар

3,000

3

Чийг

Жингийн арга

6,500

4

Ялзмаг

Тюрингийн  арга

10,500

5

Аммонийн азот (NH4)

Несслерийн арга

8,900

6

Нитратын азот (NO3)

Колориметрийн арга

8,500

7

Сульфатын ион (SO4)

Турбидометрийн арга

5,500

8

Эрдэс фосфор (P2O5)

Колориметрийн арга

6,000

II. Тусгай үзүүлэлтүүд

1

Нефтийн бүтээгдхүүн

Жингийн арга

50,000

2

Мөнгөн ус (Hg)

Хүйтэн уурын арга)

11,500

III. Суурин багаж дээр тодорхойлох үзүүлэлтүүд

1

Хүнд металл тодорхойлох  сорьц бэлтгэх,

Атом шингээлтийн спектрофотометрийн аргаар

10,000

2

Хүнд металл (1 элемент)

Рентгенфлюресценцийн аргаар

3,500

3

Хүнд металл (1 элемент)

Атом шингээлтийн спектрофотометрийн аргаар

5,000

Г. Цацрагийн тунгийн чадал тодорхойлох ажил, үйлчилгээний үнэ тариф 

 

д/д

Тодорхойлох үзүүлэлт

Хэмжилт хийх арга

Үнэ

/төгрөг/

Цацрагийн түвшний үзүүлэлтүүд

1

Агаар, хөрсөнд цацрагийн тунгийн түвшин хэмжих

Шууд хэмжлийн багажаар

5,000

 

   Эх сурвалж: www.legalinfo.mn/law/details/14391?lawid=14391