ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХАД БАРИМТЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГ

   Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан Жишиг батлах тухай 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн Дугаар  А-297,360  тушаалаар “Иргэд, байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авахад баримтлах үнэлгээний жишиг”-ийг баталсан байна.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан А-297,360 дугаар тушаалын хавсралт. 

ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХАД БАРИМТЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГ

Үнэлгээний жишгийн шалгуур

Мөнгөн дүн
/төгрөгөөр/

1.

Гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа, завдсан, эсхүл үйлдсэн тухай мэдээлэл

50,000-2,000,000 төгрөг хүртэл

2.

Арван хоёр жилээс дээш хугацаагаар хорих ял оногдуулахаар заасан илрээгүй хүнд гэмт хэргийн тухай мэдээлэл

5,000,000 төгрөг хүртэл

3.

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай, террор үйлдэх, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, хүн худалдаалах гэмт хэргийн тухай мэдээлэл

5,000,000 төгрөг хүртэл

4.

Эрэн сурвалжлагдаж буйтүүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйл, бусад эд зүйлсийн тухай мэдээлэл

2,000,000 төгрөг хүртэл

                                                                Эх сурвалж: http://www.legalinfo.mn/law/details/13110