"ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС" СЭТГҮҮЛД НИЙТЛҮҮЛЭХ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

Сэтгүүлийн журмыг http://nli.gov.mn/?p=435 холбоосоор орж үзнэ үү.