ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ

-Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн маргаан;

-Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн маргаан;

-Бүртгэлийн маргаан;

-Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн маргаан;  

-Өрсөлдөөний маргаан;

-Сонгуулийн маргаан;

-Татварын маргаан;

-Төрийн албаны маргаан;

-Тендер, сонгон шалгаруулалтын маргаан;

-Хяналт, шалгалтын маргаан.