ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчны талаар тайлбар, зөвлөгөө өгөх;

-Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчны онцлог зохицуулалт, тэдгээрт тавигдах шаардлагын талаар зөвлөгөө өгөх;

-Гадаадын иргэн, хуулийн этгээд Монгол Улсад бизнес эрхлэхэд тавигдах  шаардлага, эрх зүйн орчны талаар зөвлөгөө өгөх;

-Гадаадын иргэн, хуулийн этгээд Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах, гэрээ, хэлцэл байгуулах асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

-Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани үүсгэн байгуулж бүртгүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

-Хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх.

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Хөрөнгө оруулалтын гэрээний төсөл боловсруулах, хянах;

-Шинжилгээ хийж, эрх зүйн дүгнэлт боловсруулах;

-Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани үүсгэн байгуулахад шаардлагатай баримт бичиг, гэрээ, шаардлагатай бусад баримтын төсөл боловсруулах;

-Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах.