БАНК, САНХҮҮ, ТАТВАР, ДААТГАЛ

БАНК, САНХҮҮ, ТАТВАР, ДААТГАЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Банк санхүү, татвар, даатгалын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх;

-Татварын улсын байцаагчийн актын хууль зүйн үндэслэлийг магадлах;

-Татварын маргааныг шийдвэрлүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

-Даатгалын нөхөн төлбөр гаргуулах талаар зөвлөгөө өгөх

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Татварын маргаан таслах комисст хандах өргөдөл, гомдлын төсөл боловсруулах, хянах.