ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ

-Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг;

-Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг;

-Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг;

-Хүний хувийн, улс төрийн эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг;

-Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг;

-Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг;

-Өмчлөх эрхийн  эсрэг гэмт хэрэг;

-Эдийн засгийн гэмт хэрэг;

-Олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг;

-Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг;

-Авлигын гэмт хэрэг;

-Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг;

-Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг;

-Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг;

-Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг;

-Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн  ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг;

-Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг.