ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэглээтэй холбоотой тайлбар, зөвлөгөө өгөх;

-Газрын харилцаатай холбоотой асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;

-Газрын харилцаанаас үүссэн маргаантай асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх тухай хүсэлт гаргахад шаардлагатай баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах;

-Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцлийн төсөл боловсруулах, хянах;

-Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх гэрээ, хэлцлийн төсөл боловсруулах;

-Газар эзэмших эрхийг барьцаалах гэрээ, хэлцлийн төсөл боловсруулах