ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНИЙ ӨМНӨ ТӨЛӨӨЛӨХ

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНИЙ ӨМНӨ ТӨЛӨӨЛӨХ

-Улсын бүртгэлийн байгууллагад төлөөлөх;

-Оюуны өмчийн байгууллагад төлөөлөх;

-Гадаадын иргэн, харьяатын байгууллагад төлөөлөх;

-Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлөөлөх;

-Гаалийн байгууллагад төлөөлөх;

-Татварын байгууллагад төлөөлөх;

-Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад төлөөлөх;

-Аймаг нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргын тамгын газар зэрэг нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоодог байгууллагуудад төлөөлөн ажиллах.

-Үйлчлүүлэгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, бизнесийн болон хувийн харилцаанд нь хууль зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор бусад иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад төлөөлөн ажиллах.