ХУУЛЬ ЗҮЙН ОРЧУУЛГА

ХУУЛЬ ЗҮЙН ОРЧУУЛГА

Монгол-Англи, Англи- Монгол, Монгол-Орос, Орос- Монгол.

-Бүх төрлийн гэрээ хэлцэл орчуулга;

-Хууль тогтоомж, баримт бичиг орчуулга;

-Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаалт, шүүхийн ажиллагаанд аман болон бичгийн орчуулга.