Сургалт

Сургалт

-Эрх зүйн тодорхой чиглэлээр байгууллагуудад зориулсан сургалт;

-Өмгөөлөгчийн туслахын сургалт;

-Хуульчийн мэргэжлийн багц цагийн сургалт;

-Үйлчлүүлэгчид зориулсан эрх зүйн сургалт тус тус зохион байгуулдаг.