ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

-Эд хөрөнгийн маргаан;

-Эд хөрөнгийн эрхийн маргаан;

-Оюуны өмчийн маргаан;

-Үүргийн эрх зүйн маргаан;

-Гэрээний эрх зүйн маргаан;

-Дундын өмчөөс үүсэх үүргийн маргаан;

-Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөнөөс үүсэх үүргийн маргаан;

-Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн маргаан;

-Өвлөх эрхийн маргаан;

-Компанийн эрх зүйн маргаан;

-Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан;

-Хөдөлмөрийн маргаан;

-Гадаадын, дотоодын хөрөнгө оруулалтын маргаан;

-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбогдох маргаан.