ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГАА

Бид  хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл, төлөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхээс гадна хуулийн төслүүдэд санал, дүгнэлт өгөх, эрдэм  шинжилгээний судалгаа шинжилгээ хийх, оюутнуудыг дадлагажуулах, мэргэжлийн чиглэлийн судалгааны бүтээл, ном эрхлэн хэвлүүлэх, эрх зүйн баримт бичиг эмхэтгэн гаргаж, эрх зүйн чиглэлээр сургалтууд зохион байгуулдаг.