ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэглээтэй холбоотой тайлбар;

-Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;

-Хөдөлмөрийн харилцаанаас үүссэн маргаантай асуудлаар зөвлөгөө өгөх.

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Хөдөлмөрийн баримт бичгийн (дотоод журам, тушаал шийдвэр гэх мэт) төсөл боловсруулж өгөх, хянах;

-Хөдөлмөрийн гэрээний төсөл боловсруулах, хянах;

-Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тодорхой асуудлаар шинжилгээ хийж, эрх зүйн дүгнэлт боловсруулах.