ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦАА

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦАА

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Гэр бүлийн харилцаатай холбоотой асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;

-Гэр бүл цуцлалттай холбогдон үүссэн маргаантай асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Гэрлэгчдийн гэрээний төсөл боловсруулах хянах;

-Эвлэрлийн гэрээний төсөл боловсруулах, хянах;

-Гэрээслэлийн төсөл боловсруулах, хянах.