ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА

-Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа;

-Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа;

-Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа;

-Зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа;

-Арбитрын шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа.