КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙ

КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙ

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Компани, нөхөрлөл, холбоо, сан, хоршоо, хуулийн этгээдийн салбар төлөөлөгчийн газрын эрх зүйн орчны талаар зөвлөгөө өгөх;

-Компани, нөхөрлөл, холбоо, сан, хоршоо зэргийг үүсгэн байгуулах, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

-Компани, нөхөрлөл, холбоо, сан, хоршоо зэргийг татан буулгах, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

-Компанийн хувьцаа шилжүүлэх талаар зөвлөгөө өгөх;

-Төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлаар зөвлөгөө өгөх

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх, татан буулгах эрх зүйн үндэслэлийг гаргах, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах;

-Компанийн хувьцааг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь худалдах гэрээ, баримт бичгийг боловсруулах;

-Компани болон бусад хуулийн этгээдийн дотоод үйл ажиллагааг зохицуулах баримт бичгүүдийг боловсруулах;

-Төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах, өөрчлөх, татан буулгахтай холбоотой баримт бичгийн төсөл боловсруулах;

-Шинжилгээ хийж, эрх зүйн дүгнэлт боловсруулах;

-Компанийн үйл ажиллагаанд эрх зүйн магадлан дүгнэлт хийх;