ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦАА

ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦАА

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Гэрээ байгуулах асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

-Байгуулагдсан гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

-Гэрээний маргааныг шийдвэрлүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

-Гэрээ цуцлах, татгалзах дүгнэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх.

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Гэрээ, хэлцэл, түүнд оруулах нэмэлт өөрчлөлт, актын төсөл боловсруулах, хянах;

-Гэрээтэй холбоотой асуудлаар шинжилгээ хийж, эрх зүйн дүгнэлт боловсруулах.