Судалгаа

Судалгаа

-Дангаар болон бусад сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран судалгаа хийдэг;

-Хуулийн төсөлд санал өгдөг;

-Хуулийн төсөл боловсруулахад оролцдог;

-Судалгааны бүтээл, эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл, ном товхимол эрхлэн гаргадаг.