АРБИТРЫН ХЭРЭГ

АРБИТРЫН ХЭРЭГ

-Дотоодын арбитрын маргаан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгч, төлөөлөгчөөр оролцох;

-Олон улсын арбитрын ажиллагаанд өмгөөлөгч, төлөөлөгчөөр оролцох;

-Арбитрын хэлэлцээрт төлөөлөх;

-Арбитраас гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах ажиллагаанд өмгөөлөгч, төлөөлөгчөөр оролцох;

-Арбитрын шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаанд өмгөөлөгч төлөөлөгчөөр оролцох.