ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ АРГЫН ХЭЛЭЛЦЭЭ ХИЙХЭД БАРИМТЛАХ ДЭГ БАТЛАГДЖЭЭ

УИХ-аас 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байна.   Тус хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Сангийн сайдаас хэд хэдэн журмыг баталсан байна. Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/257 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар “Гэрээ шууд байгуулах аргын хэлэлцээ хийхэд баримтлах [ ... ]

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАГДЖЭЭ

УИХ-аас 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр “Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байна.   Тус хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2-т “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, эрсдэл бүхий ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамааралтайгаар ажил олгогчийн цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах [ ... ]

ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Их Хурлаас 2023 оны 12-р сарын 08-ны өдөр “Гэрийн тэжээмэл амьтны тухай хууль” (цаашид “Хууль” гэх)-ийг 9 бүлэг, 41 зүйлтэйгээр баталсан. Уг хуулийг 2024 оны 1-р сарын 1-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.   Хуулийн зорилт нь нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, гэрийн тэжээвэр амьтныг бүртгэх, асран хамгаалах, түр харах, үржүүлэх, хүчирхийллээс хамгаалах, эзэнгүй амьтны тоо толгойг бууруулахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.   Нэг. Гэрий [ ... ]

НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРААР ДААТГУУЛАХАД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн А/200 дугаар тушаалаар “Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулахад баримтлах журам”, “Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан тухай гэрээ”, “Гурав хүртэлх насны хүүхдээ асарч буй эхийн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан тухай гэрээ”, “Малчин, туслах малчны нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан тухай гэрээ” болон “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа ажил [ ... ]

13 НАС ХҮРСЭН ХҮНИЙ ЭРХЭЛЖ БОЛОХ ХӨНГӨН АЖЛЫН ТӨРӨЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН НӨХЦӨЛИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл,хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 142 дугаар зүйлийн 142.4 дэх хэсгийг үндэслэн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/123 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан бөгөөд энэхүү журмаар 13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох ажлын төрөл, ажлын цаг, ажлын нөхцөл зэргийг заасан болно.  [ ... ]

БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

Бизнесийн үнэлгээ хийх журмыг сангийн сайд, санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/144, 348 дугаар хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан бөгөөд уг журмаар Хуулийн этгээдийн бизнесийн үнэ цэнийг тодорхойлох үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулдаг. Мөн Бизнесийн үнэлгээ хийхдээ Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Үнэлгээний олон улсын стандарт бусад холбогдох хууль, журам, аргачлалыг баримталахаар тусга [ ... ]