СОНГУУЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ

Сонгуулийн хандив нь мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбэртэй байна. Хандивыг 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн эсхүл хуулиар хориглоогүй, түүнчлэн тухайн хуулийн этгээдийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээд өгч болно.     Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд 10,000,000 (арван сая) төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд 30.000.000 (гучин сая) төгрөг хүртэл байна.   Иргэн, хуулийн этгээдээс нам, эвсэлд, эсхүл сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчид зардлын данс нээсэн өдрөөс х [ ... ]

НЭМЭЛТ САНАЛ ХУРААЛТ ЯВУУЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨВЛӨМЖ

1. Нэмэлт санал хураалт явуулах Нэр дэвшигчдийг авсан саналын тоогоор нь жагсааж мандатын тоогоор таслахад нэр дэвшигчдийн авсан саналын тоо тэнцсэний улмаас мандатад хуваарилагдах боломжгүй болсон бол тухайн тойрогт нэмэлт санал хураалт явуулна.   Сонгуулийн тойрогт хамаарах сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бичигдсэн нийт сонгогчдын тавь буюу түүнээс дээш хувь нь санал хураалтад оролцоогүй бол тавин хувь нь оролцоогүй хэсэг тус бүрд нэмэлт саналт хураалт явуулахаар хуульчилсан.   [ ... ]

ХИЛ ОРЧМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ

Засгийн газрын 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 142 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан уг журмаар Монгол Улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг хууль зүйн болон аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтран баталсан маршрутын дагуу зохион байгуулна. Хил орчмын аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд  бүлэг жуулчид (8 буюу түүнээс дээш) хамрагдана.   Хил орчмын аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тур оператор нь Улсын хил хамгаалах б [ ... ]

ГАДААД УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ТӨРӨӨС ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Засгийн газрын 2024 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 222 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан уг журмаар Боловсролын ерөнхий хуульд заасны дагуу гадаад улсад амьдарч байгаа Монгол Улсын харьяат хүүхэд болон иргэдэд монгол хэл, түүх, ёс заншил, соёлын чиглэлээр суурь чадамж эзэмшүүлэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа Боловсролын ерөнхий хуульд заасан боловсролын сургалтын байгууллага болон мөн хуульд заасан насан туршийн боловсролын байгууллагад төрөөс дэмжлэг үзүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллаг [ ... ]

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНААС ОНОГДУУЛСАН ТОРГОХ ШИЙТГЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ ТООЦОХ ХУГАЦАА, АРГАЧЛАЛ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын Ерөнхий прокурорын 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/42, А/71 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтаар “Эрх бүхий албан тушаалтнаас оногдуулсан торгох шийтгэлийг нэмэгдүүлж тооцох хугацаа, аргачлал”-ыг баталлаа.    Зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээд нь оногдуулсан торгох шийтгэлийг хуульд заасан хугацаанд биелүүлээгүй тохиолдолд торгох шийтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн тооцох, шийтгэл биелүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд энэхүү ар [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ

Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний харьяа төрийн захиргааны байгууллага, мэдээлэл хариуцагч нь нэгдсэн санг мэдээлэл солилцооны системээр дамжуулан ашиглана.   Бүртгэлийн маягт, заавар, эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлалыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.   Мэдээлэл хариуцагч нь хүний хувийн мэдээллийг анх удаа цуглуулахад болон мэдээлэл хариуцагч хооронд мэдээлэл дамжуулахдаа мэдээллийн эзнээс [ ... ]