ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАХ ЖУРАМ

Гэрлэлтийг Монгол Улсын Иргэний хууль болон Гэр бүлийн тухай хууль хуульд заасан үндэслэлээр захиргааны буюу шүүхийн журмаар цуцалдаг. Нэг.Гэрлэлтийг захиргааны журмаар цуцлах Гэрлэлтээ цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрсөн, 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй, эд хөрөнгийн маргаангүй гэрлэгчид энэ тухай тус тусдаа бичиж, гарын үсэг зурсан хүсэлтээ улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана. Хилийн чанадад буюу гадаад улсад ажиллаж байгаа иргэн Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт хүсэлтээ гаргана. Гэр [ ... ]

ИРГЭНИЙ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон зайлшгүй гарах зардлыг иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардал гэх бөгөөд дараахь зардал шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардалд хамаарна. - Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах, хураах, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэх, худалдан борлуулахад зарцуулсан зардал; - Төлбөр төлөгч, түүний нуусан эд хөрөнгийг эрэн сурвалжлах, олж илрүүлэхэд зарцуулсан зардал; - Иргэний шийдвэр [ ... ]

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт,үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 7-р сарын 21-ний өдрийн 79 тоот тогтоолын нэгдүгээр,  хоёрдугаар, гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсан байна. Улаанбаатар хотын хүн амд мөрдөх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф (НӨАТ-гүй) № Үйлчилгээний төрөл Хэмжих нэгж Тариф 1. Цэвэр ус Тоолуурт [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН ЖУРМЫН ТУХАЙ

Засгийн газраас “Монгол Улсын виз олгох журам”-ыг шинэчлэн баталж, наймдугаар сарын 16-наас шинэчилсэн журмыг мөрдөж эхлэхээр болжээ. Ингэснээр Монгол Улсын визийн ангиллууд нэмэгдэж, дипломат, албан, хөрөнгө оруулах, хөдөлмөр эрхлэх, суралцах, гэр бүл, цагаач, хувийн, шашны болон түр ирэх зорилгоор гэж төрөлжүүлж, 64 ангиллын виз олгохоор болж байна. Тухайлбал, соёл, урлаг, спортын тэмцээн уралдаан, арга хэмжээнд оролцох, контент бүтээх, импортын ачаа болон зорчигч тээвэрлэх, [ ... ]

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АЖИЛТАНД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтан нь ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх гэсэн мэргэшлийн зэрэгтэй байна. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэшлийн ахлах зэргийг дараах шалгуур хангасан ажилтанд олгоно. Үүнд: 1. Бакалаврын, эсхүл архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр дипломын  зэрэгтэй төгсөж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас зохион байгуулсан архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онол, арга зүйн сургалтад хамрагдаж [ ... ]

ВИЗИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

Монгол Улсын визийн төв нээх байршилд визийн төв нээн ажиллуулах хүсэлтэй хуулийн этгээдийг энэ талаарх саналаа ирүүлэх тухай зарлалыг тухайн улсад суугаа болон хавсран суугаа Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрын цахим хуудаст байршуулж, ийнхүү байршуулснаас хойш 30 хоногийн дотор хүсэлтийг хүлээн авна. Хэрэв дээрх хугацаанд аль нэг хуулийн этгээдээс хүсэлт ирүүлээгүй тохиолдолд гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тухайн улс, эсхүл олон улсын хэмжээнд [ ... ]