ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ХАРИЛЦАА

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ХАРИЛЦАА

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Оюуны өмчийн хууль тогтоомжийн хэрэглээтэй холбоотой тайлбар өгөх;

-Оюуны өмчийн харилцаатай холбоотой асуудлаар (шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, зохиогчийн эрхийн бүтээлийг баталгаажуулах гэх мэт) хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;

-Оюуны өмчийн харилцаанаас үүссэн маргаантай асуудлаар зөвлөгөө өгөх.

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Патент, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, зохиогчийн эрхийн бүтээлийн онцгой эрхийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн төсөл боловсруулах;

-Патент, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, зохиогчийн эрхийн бүтээлийн онцгой эрхийг шилжүүлэх гэрээ боловсруулах, хянах;

-“Ноу-Хау” шилжүүлэх гэрээ боловсруулах;

-Эрх зүйн магадлан дүгнэлт хийх;