ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хүсэлтээр бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөөг биечлэн болон бичгээр өгөх (монгол, англи хэлээр), мөн гэрээ, хэлцэл, хууль зүйн баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах, төрийн болон шүүхийн байгууллагад нэхэмжлэл, тайлбар, хүсэлт, гомдол гаргах, албан захидлын төсөл боловсруулах, эрх зүйн үр дагавар бүхий журам, дүрэм, зааварчилгаа боловсруулах, эрх зүйн магадлан дүгнэлт хийх, мөн байгууллага/иргэнд чиглэсэн хууль зүйн тогтмол үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр хууль зүйн зөвлөгөөг үзүүлдэг.