ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦАА

ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦАА

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахтай холбоотой хууль тогтоомжийн зохицуулалтын талаар тайлбар өгөх;

-Эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахтай холбоотой асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;

-Эд хөрөнгийн маргаантай асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Эд хөрөнгө ашиглуулах гэрээний төсөл боловсруулах, хянах;

-Эд хөрөнгө бэлэглэх, худалдах, худалдан авах гэрээний гэрээний төсөл боловсруулах, хянах;

-Эд хөрөнгө барьцаалах гэрээний төсөл боловсруулах, хянах;

-Эд хөрөнгийн засвар, үйлчилгээтэй холбоотой гэрээ, хэлцлийн төсөл боловсруулах;

-Эд хөрөнгө өмчлөх, барьцаалах эрх, барьцаалбарыг бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримт бичгийн төсөл боловсруулах;

-Эрх зүйн магадлан дүгнэлт хийх;