Түгээмэл асуулт хариулт

Хөдөлмөрийн харилцаа

Цалинг тогтоосон хугацаанд олгоогүй тохиолдолд алданги тооцох боломжтой юу?

Боломжтой. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 124.1-р зүйлд зааснаар тогтоосон өдөр ажил олгогч цалин хөлсийг олгоогүй бол хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд олгох ёстой цалин хөлсний 0.03%-тай тэнцэх алданги тооцож ажилтанд нөхөн олгоно.

Тэтгэврээс ямар тохиолдолд суутгал хийх вэ?

Тэтгэврээс дараах тохиолдолд суутгал хийнэ: -Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсний улмаас үндэслэлгүйгээр тэтгэвэр авсан нь нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн актаар тогтоогдсон бол; -Тэтгэвэр авагч нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувьд өөрчлөлт орсон болон нас барсан тэжээгчийн асрасжид байсан гэр бүлийн гишүүний тоонд өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийг нийгмийн даатгалын байгууллагад мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүйгээс тэтгэвэр илүү авсан нь нийгмийн даатгалын байгууллагын улсын байцаагчийн актаар тогтоогдсон бол Эх сурвалж/ Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Эрүүл мэндийн даатгалын улсын байцаагч, мэргэжилтэн албан үүргээ гүйцэтгэх явцад хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, амь насаа алдсан тохиолдолд түүнд буцалтгүй тусламж олгох уу?

Дээрх тохиолдолд буцалтгүй тусламжийг олгоно: - Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан хугацааны тэтгэмж, албан тушаалын үндсэн цалингийн зөрүү; -Хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр, албан тушаалын үндсэн цалингийн зөрүү; -Амь насаа алдсан тохиолдолд гэр бүлд нь хохирогчийн гурван жилийн үндсэн цалинтай нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгоно. Эх сурвалж:/ Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 18.1 дүгээр зүйлийн 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3 дахь хэсэг/
[Цааш унших...]
Гэр бүлийн эрх зүй

Шүүхэд хандахгүй гэрлэлтээ цуцлуулж болох болов уу?

Гэр бүлийн тухай хуулийн 13.1-т зааснаар хэрэв гэрлэгчид гэрлэлтээ цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрсөн, 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй, эд хөрөнгийн маргаангүй тохиолдолд гэрлэгчид энэ тухай тус тусдаа өргөдөл бичиж, гарын үсгээ зуран улсын бүртгэлийн байгууллагад өгч, гэрлэлтээ цуцлуулах боломжтой.

Ажил хийдэггүй хүнээс хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах боломжтой юу?

Гэр бүлийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.2-т “Тэтгэлэг нөхөн төлүүлэхэд тэтгэлэг төлөгч хөдөлмөр эрхлээгүй буюу цалин хөлс, бусад орлогын хэмжээг тогтоох боломжгүй бол тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг баримтална.” гэж заасан байдаг. Иймд Ажил хийдэггүй хүнээс хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг баримтлан тэтгэлэг гаргуулах боломжтой байна.

Шүүхэд гэрлэлт цуцлах тухай нэхэмжлэл гаргасан тохиолдолд шүүх заавал гэрчлэгчдийг эвлэрүүлэх хугацаа тогтоодог уу?

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар шүүх гэрлэгчдийг эвлэрүүлэх бүх талын арга хэмжээ авах үүрэгтэй. Гэхдээ гэрлэгчдийн хэн нэгний байнгын хүчирхийлэл, дарамтаас болж, гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэнд, амь нас болон хүүхдийн хүмүүжилд ноцтой аюул, хор уршиг учирч болзошгүй, эсхүл учирсан нь тогтоогдсон бол шүүх тэдэнд эвлэрэх хугацаа өгөлгүйгээр гэрлэлтийг шууд цуцалж болно. Эх сурвалж: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль
[Цааш унших...]
Компанийн эрх зүй

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж гэж хэнийг хэлэх вэ?

Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100 мянган америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуйн нэгжийг ойлгоно.

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр гарснаас хойш ямар хугацаанд улсын бүртгэлд бүртгүүлэх вэ?

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаа хүн нийгмийн даатгалын шимтгэлд заавал төлөх үү?

2024 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж байгаа Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулиар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаа хүн нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулахаар заасан. Ингэхдээ нийгмийн даатгалын төрлөөс зөвхөн тэтгэврийн даатгал, тэтгэмжийн даатгал, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд заавал даатгуулна. Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль
[Цааш унших...]
Захиргааны эрх зүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиар захиалагч ямар үндэслэлээр нэг эх үүсвэрээс худалдан авах аргыг хэрэглэж болох вэ?

Захиалагч дараах нөхцөлд нэг эх үүсвэрээс худалдан авах аргыг хэрэглэж болно:  оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах шаардлагаар бараа, ажил, үйлчилгээг үйлдвэрлэгч оюуны өмчийн эрх эзэмшигч, эсхүл түүнээс лицензийн гэрээний дагуу ашиглах эрх авсан албан ёсны нэг этгээд гүйцэтгэх боломжтой бол;  олон улсын чанарын шаардлага хангасан хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биобэлдмэл, вакциныг гадаад улсын үйлдвэрлэгчээс, эсхүл олон улсын байгууллагаас шууд болон дамжуулан худалдан авах бол;  нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар худалдан авсан барааны нэмэлт нийлүүлэлт анхны гэрээний үнийн 20 хувиас хэтрэхгүй нөхцөлд анхны гэрээний дагуу нийлүүлсэн бараа, тоног төхөөрөмжийн зарим хэсгийг солих, засварлах болон нэмж нийлүүлэх үед нийлүүлэгчийг өөрчлөх нь захиалагч өөр төрлийн техникийн үзүүлэлттэй материал авахад хүргэх, энэ нь ашиглалт болон засвар үйлчилгээнд техникийн хүндрэл учруулах, эсхүл үргүй зардал гаргахаар бол;  нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар худалдан авсан ажлын нэмэлт ажлын өртөг анхны гэрээний үнийн 15 хувиас хэтрэхгүй нөхцөлд тендер шалгаруулалтаар худалдан авсан ажлын нэмэлт болон түүнтэй ижил ажлыг давтан хийх тохиолдолд дахин тендер шалгаруулалт явуулснаар илүү сайн санал ирэхгүй гэж үзсэн бол;  төрийн болон орон нутгийн өмчийн музей болон галерейн сан хөмрөгийг баяжуулах зорилгоор түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг нэг өмчлөгчөөс худалдан авах шаардлага үүссэн бол;  төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэлд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн зарим хэсгийг солих, засварлах үед үйлдвэрлэгчийг өөрчлөх нь захиалагч өөр төрлийн техникийн үзүүлэлттэй материал авахад хүргэх, ашиглалт болон засвар үйлчилгээнд техникийн хүндрэл учруулах нөхцөлд тухайн бараа, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс худалдан авах бол.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиар захиалагч ямар үндэслэлээр аж ахуй эрхлэгчдийн дунд хэлэлцээ хийх замаар гэрээ шууд байгуулж болох вэ?

Захиалагч дараах үндэслэлээр аж ахуй эрхлэгчдийн дунд хэлэлцээ хийх замаар гэрээ шууд байгуулж болно:  захиалагч урьдчилан мэдэх боломжгүй нөхцөл байдлын улмаас бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах яаралтай хэрэгцээ үүссэн шалтгаанаар энэ хуульд заасан бусад аргаар тендер хүлээн авах доод хугацааг мөрдөх боломжгүй; Тайлбар:Энэ заалтын дагуу гэрээ шууд байгуулахад өмнөх тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон, захиалагчаас хамаарах шалтгаанаар худалдан авах ажиллагаа удааширсан, эсхүл төсвийн жил дуусаж санхүүжилтийн эх үүсвэргүй болох нөхцөл байдал хамаарахгүй.  онц байдал, гамшиг, ослын нөхцөл байдлын улмаас бий болсон хэрэгцээ, шаардлагыг даван туулахтай шууд холбогдох бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах яаралтай хэрэгцээ бий болсон шалтгаанаар энэ хуульд заасан бусад аргаар тендер хүлээн авах доод хугацааг мөрдөх боломжгүй;  шүүх шинжилгээний байгууллагын нарийн мэргэжлийн шинжилгээнд шаардлагатай урвалж бодис нийлүүлэх боломжтой этгээдийн тоо хязгаарлагдмал

Миний өмчлөлийн газрыг тусгай хэрэгцээнд авах тухай мэдэгдээд байна. Мэдэгдлийг надад хэзээ өгөх ёстой байдаг вэ?

Иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргахаас нэг жилээс доошгүй хугацааны өмнө газар өмчлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ.
[Цааш унших...]
Гэрээний эрх зүй

Шүүхийн шийдвэр гараад 3 жил өнгөрсөн бол шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж болох уу?

Болно. Шүүхийн тусгай архивт хүсэлт өгөн гүйцэтгэх хуудас бичигдээгүй гэсэн тодорхойлолтыг гарган авахуулж хавсаргаснаар шүүхэд гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах захирамж гаргуулахаар хүсэлт өгөх боломжтой.

Олны танил хүний дуу хоолойг зар сурталчилгаанд ашиглах нь ямар хуулиар зохицуулагдах вэ?

Иргэний хуулийн 3381.1-т “Мерчандайзийн гэрээгээр бие хүний нэр, төрх, дуу хоолой болон утга зохиол, урлагийн бүтээл, эд зүйлийн дүр, зургийг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд ашиглах эрхийг өмчлөгч, эзэмшигчээс үйлдвэрлэгч, борлуулагчид олгох ба үйлдвэрлэгч, борлуулагч нь өмчлөгч, эзэмшигчид борлуулалтын орлогоос нэр, төрх, дуу, хоолой, дүр, зургийг ашигласны төлбөр төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ.” гэж заасан. Иймд олны танил хүний дуу хоолойг ашиглах тохиолдолд түүнтэй Мерчандайзын гэрээ байгуулж, борлуулалтын орлогоос төлбөр төлөхөөр байна.

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны зүйлд юу юу орох вэ?

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд заасны дагуу Барьцааны зүйлд: Иргэний гүйлгээнээс хасагдаагүй бусдын өмчлөлд шилжүүлж болох бодитой байгаа, эсхүл ирээдүйд бий болох хөдлөх эд хөрөнгө, бүх төрлийн хувьцаа, үнэт цаас, шаардах эрх, шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүх төрлийн бүтээл, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, ашигтай загвар болон бусад хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө нь барьцааны зүйл байж болно.
[Цааш унших...]
Бусад

Гэрийн тэжээвэр амьтны учруулсан гэм хорыг хэн хариуцах вэ?

Амьтны үйлдлээс хүний амь нас, эрүүл мэндэд учирсан гэм хорыг тухайн амьтныг өмчлөгч буюу эзэмшигч хариуцна.

Насанд хүрээгүй хүн бусдад гэм хор учруулвал гэм хорыг хэн хариуцан арилгах вэ?

7-14 хүртэлх насны болон эрх зүйн чадамжгүй иргэний бусдад учруулсан гэм хорыг тэдгээрийн хууль ёсны төлөөлөгч, эцэг эх, асран хамгаалагч хариуцан арилгана.

Нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурталчилгааг ямар хугацаанд хийх вэ?

Монгол Улсын Их хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 39.1-т “Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00:00 цагаас өмнө зогсооно.” гэж заасан. Иймд сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгох өдөр буюу 2024-06-10-ны өдрөөс эхлүүлж, 2024-06-26-ны өдрийн 00:00 цаг гэхэд зогсоосон байх ёстой.
[Цааш унших...]