ТӨЛӨӨЛӨЛ

ТӨЛӨӨЛӨЛ

   Аливаа этгээдэд шүүх, хуулийн байгууллагуудаас гадна бусад төрийн захиргааны болон орон нутгийн байгууллагуудад, түүнчлэн бизнесийн харилцаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах хэрэгцээ, шаардлага гардаг.

Бид энэхүү шаардлагын үүднээс Үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хуульд заасны дагуу төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байна.