ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ

-Нийтийн хэв журам, аюулгүй байдлын эсрэг зөрчил;

-Нийтийн ёс суртахуун, хүн амын эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн журмын эсрэг зөрчил;

-Байгаль орчин, амьтан, ургамлыг хамгаалах журмын эсрэг зөрчил;   

-Нийтийн өмч, өмчлөх эрхийн эсрэг зөрчил;

-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны журмын эсрэг зөрчил;

-Аж ахуйн үйл ажиллагааны журмын эсрэг зөрчил;

-Үнэт цаас, банк, санхүү, гааль татвар, даатгалын журмын эсрэг зөрчил;

-Барилга, үйлдвэрлэл, эрчим хүчний журмын эсрэг зөрчил;

-Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн талаар тогтоосон журмын эсрэг зөрчил;

-Мэдээлэл, харилцаа холбоо, тээвэр, тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг зөрчил;

-Төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааны эсрэг зөрчил;

-Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлын болон гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн Монгол улсад зөрчих журмын эсрэг зөрчил.