МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГ

 Засгийн газрын 2022 оны 346 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит сургалтын тэтгэлэг журам”-д заасан шалгуурыг хангасан, тухайн жилийн тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 500 хүртэлх суралцагчид уг тэтгэлгийг олгоно. Тэтгэлэг нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд: 1. Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын зэрэглэл тогтоодог олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн "Times Higher Education World University Rankings" болон "Academic [ ... ]

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ НӨХЦӨЛ

     Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 384 дугаар тогтоолоор “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавих нөхцөл, шаардлага”-ыг Хавсралтаар баталсан юм.     Энэхүү нөхцөл, шаардлагын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид "Хороо" гэх/-оос хадгаламж, зээлийн хоршоо /цаашид "ХЗХ" гэх/-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, хэрэгжилтэд хянал [ ... ]

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

   Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 384 дугаар тогтоолоор “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавих нөхцөл, шаардлага”-ыг Хавсралтаар баталсан юм.     Энэхүү нөхцөл, шаардлагын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид "Хороо" гэх/-оос хадгаламж, зээлийн хоршоо /цаашид "ХЗХ" гэх/-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, хэрэгжилтэд хяналт тавих [ ... ]

ИТГЭЛЦҮҮР ШИНЭЧЛЭН ТОГТООСОН БАЙНА

   Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг, Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 238 дугаар тогтоолоор итгэлцүүрийг шинэчлэн тогтоосон бөгөөд энэхүү тогтоолыг 2023 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм. [ ... ]

ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 6 сарын 21-ний өдрий 236 дугаартай тогтоолоор “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн олгох журам”-ыг шинэчлэн баталсан байна. Засгийн газрын тогтоолыг 2023 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.     Уг журам шинэчлэн батлагдсанаар  Засгийн газрын 2023 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсон байна.    Уг журмаар Монгол Улсын 0-18 хүртэлх насны хүүхдэд олгох хүүхдийн мөнгөн [ ... ]