ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ТОГТООЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ, ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журмыг Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 439 дүгээр тогтоолоор баталсан бөгөөд уг журмаар үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон тэтгэвэр, тэтгэмж олгох харилцааг зохицуулдаг.   Нэг. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээ [ ... ]

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 402 дугаар тогтоолоор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг шинэчлэн баталсан байна.    Тус журмаар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах зөвлөл” (цаашид "Зөвлөл" гэх)-ийн үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа болно. Зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхи [ ... ]

АРХИВЫН БАРИМТЫН НЭР ТӨРӨЛ, ХАДГАЛАХ ХУГАЦААНЫҮЛГЭРЧИЛСЭН БОЛОН САЛБАРЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАГДЖЭЭ

УИХ-аас 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдөр “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан нь өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа болно.   “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1-д “архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих”, 6.1.11-д “архивын баримтын нэр төрөл, хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн болон салбарын жа [ ... ]

“АХМАД НАСТАН, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА БҮРЭН АЛДСАН ХҮН, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭЦЭГ, ЭХЭД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТАЛЛАА

“Ахмад настан, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хүн, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх журам”-ыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын А/309, А/176, А/120 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан байна.    Энэхүү журмаар хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах нэхэмжлэгч, үл хөдлөх эд хөрөнгө, газар өмчлөх эрх нь зөрчигдсөн захиргааны хэргийн оролцо [ ... ]

2024 ОНД МӨРДӨХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭГДЖЭЭ

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор “Улсын хэмжээнд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэг цагт 3929 төгрөг буюу сард 660,000 төгрөг” гэж шинэчлэн тогтоожээ.   Тус хороо нь Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу дараах хүчин зүйлсийг харгалзан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 (хоёр) жилд нэг удаа [ ... ]

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД ХИЙХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Шинжилгээний байгууллагад хийх шинжилгээний жагсаалтыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн а/232 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан. № Шинжилгээний төрөл, нэр Баримт бичгийн шинжилгээ 1 Бичиг судлалын шинжилгээ 2 Гарын үсэг судлалын шинжилгээ 3 Бичиг техник [ ... ]