МАЛЧИН, ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИЙН ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Улсын Их Хурлаас Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр баталсан бөгөөд 2019 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр уг хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл дагаж мөрдөхөөр шийдвэрлэсэн. Уг хуулийг хэрэгжүүлсэн 2020 оны 01 дүгээр сараас дэлхий дахинаа коронавируст халдварт цар тахал тархасны улмаас бүх улс оронд цар тахалтай тэмцэх арга хэмжээг авч эхэ [ ... ]

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

“Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, Хуулийн төсөл буцаах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолыг Улсын Их Хурлын 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн батлагджээ. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуу [ ... ]

ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖИЙН ОЙЛГОЛТ, ТЭДГЭЭР НЬ ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААНД ОРОЛЦОХ

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Тус хуульд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн ойлголт, түүний эрх зүйн харилцаанд оролцох оролцоог тусгайлан зааж өгсөн байна. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж гэж юу вэ? Монгол Улс засаг захиргааны хувьд 21 аймаг, аймгууд нь 330 сум, 1613 багт, нийслэл хот [ ... ]

САХИЛГЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан бөгөөд уг хуулийг 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэн. Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 16 дугаар бүлэгт шүүгчид холбогдох сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг нарийвчлан зохицуулсан байна. Шүүгчид холбогдох сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь шүүгч уг Шүүхийн тухай хуулиар хориглосон, хязгаарласан, үүрэг болгосон зохицуулалтыг зөрчсөн тал [ ... ]

ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРОО, ТҮҮНИЙ АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын Их хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлээд байна. Тус хуульд шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл оногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороо (цаашид “Сахилгын хороо” гэх)-ны бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг тогтоосон ба энэ талаарх ерөнхий мэдээллийг хүргэж [ ... ]

ШҮҮГЧИД ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТ

Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлэх бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт “Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно” гэж зааснаар Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруул [ ... ]