ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОРОЛЦОХ

Анхан шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтран шийдвэрлэхдээ ил тод байдал, шударга ёс, олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор иргэдийн төлөөлөгчийг хуульд заасан журмын дагуу оролцуулна. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож буй иргэдийн төлөөлөгч нь дараах шаардлага хангасан байна. Үүнд: 1.  Эрх зүйн бүрэн чадамжтай, 25-60 хүртэл насны Монгол Улсын иргэн байх; 2.  Тухайн анхан шатны шүүхийн харьяаллын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суудаг байх; 3.  Эрүүгийн хариуцлага [ ... ]

ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ГАДААД УЛСЫН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАРТ МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЬ ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газарт Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыг баталсан. Тодруулбал, 2016 оноос хойш салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой харилцааг Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын даргын баталсан тушаал [ ... ]

ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, СИСТЕМ АЖИЛЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Тус журмыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн А-266 тоот тушаалын хавсралтаар баталсан. Энэхүү журмын зорилго нь төлбөрийн үйлчилгээ, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа, систем ажиллуулах, төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, төлбөр тооцооны төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх, гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, аутсорсингийн үйлчилгээ авах, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх, мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх, цахим мөнгө гар [ ... ]

МЭРГЭЖЛИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХ, СУНГАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/202 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар Мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн байгууллагын эрх олгох, сунгах, хүчингүй болгох журмыг баталсан. Тус журмаар тэсэлгээний чиглэлээр мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн байгууллагын чадавх, ур чадвар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх бүтээл, туршлагыг үнэлэх, үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэхэд энэ журмын зорилго ба мэргэжлийн харилцааг зохицуулна. Энэхүү журам нь шинэ төрлийн болон шинээр үйлдвэрлэх тэср [ ... ]

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫН ТҮВШИНД ҮНДЭСЛЭН ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны нэгдүгээр сарын 5-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор “Коронавируст халдварын тархалтын түвшинд үндэслэн хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журмын” тухай хэлэлцэж шийдвэрлэжээ. Энэ журам нь коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын тархалтын түвшин, дархлаажуулалтын хамралт, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдалд үндэслэн уг халдварын үеийн хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах мөн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, нийгмийн хэв [ ... ]

ХҮҮХЭД ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Үрчлэгч нь насанд хүрсэн, иргэний эрх зүйн эрхийн бүрэн чадамжтай, хүүхдийг тэжээн тэтгэж, өсгөн хүмүүжүүлэх зохих боломжтой хүн байна. Ганц бие, бусдын асрамжид байгаа 60-аас дээш настай төрөл, садан бус Монгол Улсын иргэн, 60-аас дээш настай гадаадын иргэн, эцэг, эх байх эрхээ хязгаарлуулсан, хасуулсан буюу хязгаарлуулж, хасуулж байсан, урьд нь үрчлэн авсан хүүхдээ өөрийн буруугаас буцаан өгсөн, ашиг хонжоо олох зорилготой, шүүхийн шийдвэрээр иргэний эрх зүйн эрхийн бүрэн чадамжгүй буюу хя [ ... ]