ИРГЭН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨХ ҮҮ?

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгөд албан татвар ногдуулах, уг татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль”-аар зохицуулж байна. Тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4-д Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчилж байгаа бол үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгч болохоор хуульчилжээ. Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуул [ ... ]

БҮХ ТӨРЛИЙН ЦАГААН АРХИ, ЛИКЁР, КОРДИАЛ БА СПИРТЛЭГ БУСАД УНДАА БОЛОН БҮХ ТӨРЛИЙН КОНЬЯК, ВИСКИ, РОМ, ДЖИНД ОНОГДУУЛАХ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

Монгол Улсын Их Хурал өнгөрсөн хаврын ээлжит чуулганаараа Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан бөгөөд уг  хууль 2023 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан  бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа болон бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джинд дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулахаар Онцгой албан татварын хуулинд зохицуулжээ. &n [ ... ]

УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 516 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Улаанбаатар хотын үйлдвэр, аж ахуй нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны тариф”-ыг баталлаа. Тогтоолыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны  тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно: № Хэрэглэгчдийн ангила [ ... ]

СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙГ ТӨЛӨӨЛЛИЙН БОЛОН ЯАРАЛТАЙ ХАМГААЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ҮНДЭСНИЙ ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн №392 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Соёлын биет бус өвийг төлөөллийн болон яаралтай хамгаалах шаардлагатай үндэсний жагсаалтад бүртгэх журам” баталсан байна.   Соёлын биет бус өвийг төлөөллийн болон яаралтай хамгаалах шаардлагатай үндэсний жагсаалтад бүртгэх журам   Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 8.4-т заасан соёлын биет бус өвийг төлөөллийн болон яаралтай хамгаал [ ... ]

МАЛЧИН, ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧ БОЛОН ҮЙЛДВЭР, ЦЕХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Засгийн газрын 2020 оны 130 дугаар  тогтоолын хавсралт Малын түүхий сүү нийлүүлэх малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч нь дараахь нийтлэг шаардлагыг хангасан байна: 1. Малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчийн “А” дансны мэдээлэл нь Үндэсний статистикийн хорооны тухайн жилийн мал тооллогын мэдээлэлд бүртгэгдсэн байх; 2. Малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч нь үйлдвэр, цехэд малын түүхий сүү нийлүүлэх бүрт малыг мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд тогтмол хам [ ... ]

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР, БОЛЗОЛ, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ, ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/180 дугаар тушаалын хавсралтаар Хүүхэд харах үйлчилгээний шалгуур, болзол, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журам, эцэг, эх, асран хамгаалагчаас төлөх төлбөрийн дээд хэмжээг шинэчлэн баталсан байна.   Хүүхэд харах үйлчилгээний шалгуур, болзол, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журам Нэг.Нийтлэг ү [ ... ]