ГАДААДЫН ИРГЭН МОНГОЛ УЛСАД ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ОРШИН СУУХ ЖУРАМ

Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийг гадаадын иргэний хүсэлт, холбогдох байгууллагын санал, зөвшөөрлийг харгалзан Гадаадын иргэн, харьяатын газар 5 хүртэл жилээр олгож, тухай бүр 3 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгаж болно.  Гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийг дараахь хэлбэрээр олгоно. Үүнд: -   Гэр бүлийн шалтгаанаар; -   Цагаачлах; -   Хөдөлмөр эрхлэх; -   Хөрөнгө оруулах; -  Суралцах, мэр [ ... ]

ҮНДСЭН СИСТЕМИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ, СИСТЕМ АШИГЛАЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол улсын засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 196 дугаар тогтоолоор "Үндсэн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журам" батлагдсан байна. Энэхүү Үндсэн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журмын зорилго нь суурь болон төрөлжсөн мэдээллийн сангаас үндсэн болон дэмжих системд мэдээлэл нийлүүлэх, үндсэн болон дэмжих системээр дамжуулан төрийн байгууллага, хүн, х [ ... ]

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 110 дугаар тогтоолын хавсралтаар Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг баталжээ. Уг дүрэм нь 10 зүйл, 42 хэсэгтэй бөгөөд уг дүрмийн зорилго нь Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/-ийн удирдлага, бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, санхүүжилттэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.   ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ Нэг.Нийтлэг үнд [ ... ]

ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БҮХИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

“Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ"1-г дараах зорилгыг хэрэгжүүлэхээр байгуулж байна. Үүнд:   - Хуулийн этгээдийн өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгогдсон этгээд нь өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг ажилтнаар дамжуулан хэрэгжүүлэх;  - Аж ахуй нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагын түвшний ажил үүргийг ажилтнаар гүйцэтгүүлэх зэрэг орно. Тухайн гэрээг байгуулахад дараах гол нөхцөлийг тусгавал зохино. Эдгээрт:   - Ажлын байрны нэр;   - Ажлын байрны тодорхой [ ... ]

ИРГЭН ТА АЖИЛД ОРОХОД БАРЬЦАА ХЭРЭГЛЭХГҮЙ...

Иргэн Та ажилд орохтой холбогдуулан тухайн Ажил олгогч (хувь хүн, хуулийн этгээд)-оос дараах эд зүйлс, баримт бичгийн эх хувийг шаардан авч барьцаалахыг Хөдөлмөрийн тухай хуульд1 хориглосон байдаг. Үүнд: - Мөнгө; - Эд зүйл; - Иргэний үнэмлэх эх хувь; - Гадаад паспортын эх хувь; - Хөдлөх (автомашин, мотоцикл гэх мэт тээврийн хэрэгсэл, бусад хөрөнгө) болон үл хөдлөх эд хөрөнгө (орон сууц, хувийн сууц, барилга байгууламж, газар өмчлөх эсхүл эзэмших гэх мэт)-ийн гэрчилгээний эх хувь [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /2015/-д ЗААСАН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

д/д Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш нэг жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш таван жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш арван хоёр жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш хорин жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4./ [ ... ]