МАЛЧИН, ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧ БОЛОН ҮЙЛДВЭР, ЦЕХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Засгийн газрын 2020 оны 130 дугаар  тогтоолын хавсралт Малын түүхий сүү нийлүүлэх малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч нь дараахь нийтлэг шаардлагыг хангасан байна: 1. Малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчийн “А” дансны мэдээлэл нь Үндэсний статистикийн хорооны тухайн жилийн мал тооллогын мэдээлэлд бүртгэгдсэн байх; 2. Малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч нь үйлдвэр, цехэд малын түүхий сүү нийлүүлэх бүрт малыг мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд тогтмол хам [ ... ]

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР, БОЛЗОЛ, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ, ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/180 дугаар тушаалын хавсралтаар Хүүхэд харах үйлчилгээний шалгуур, болзол, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журам, эцэг, эх, асран хамгаалагчаас төлөх төлбөрийн дээд хэмжээг шинэчлэн баталсан байна.   Хүүхэд харах үйлчилгээний шалгуур, болзол, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журам Нэг.Нийтлэг ү [ ... ]

ЦАГИЙН АЖИЛТАНТАЙ ЯМАР ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ВЭ

Цагийн ажилтан ажил олгогч хоёрын хооронд үүсдэг хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны тухай мэдээлэл бэлтгэлээ. Цагийн ажилтан гэдэг  нь ажлын бүтэн цагаар ажиллаж байгаа ажилтнаас бага цагаар ажиллаж байгаа ажилтан юм. Цагийн ажилтан ажил олгогч хоёрын хооронд  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлд заасан “Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ” байгуулагддаг.  Цагийн ажилтан нь Хөдөлмөрийн тухай хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ажлын бүтэ [ ... ]

ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАНГ ИРҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ, ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДООД ХЭМЖЭЭГ ХЯНАХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ЗААВРЫН ТУХАЙ

Энэхүү зааврын зорилго нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.1.1, 48.1.2-т заасны дагуу хуулиар тогтоосон хугацаанд боловсруулсан Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахим хэлбэрээр ирүүлэх, хүлээн авахад энэхүү зааврыг баримтална. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс ирүүлсэн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлангийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч бүрэн хариуцна. Нэг. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг ирүүлэх нөхцөл И-репорт цахим программд нэвтрэх эрхийг тусгай зөв [ ... ]

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГО, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ УЛМААС АЖИЛТАНД УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛӨХ

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөр өвчилсөн, эсхүл нас барсан ажилтны үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд даатгуулсан эсэхийг үл харгалзан ажил олгогч ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлсийг дараах хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн нөхөн төлбөрийг ажилтан, эсхүл түүний гэр бүлд нэг удаа олгодог. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа : 1.       30 хүртэл ху [ ... ]

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮН АЖИЛЛУУЛААГҮЙ ОРОН ТОО ТУТАМД НОГДОХ ТӨЛБӨРИЙГ ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ

Өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт ажлын байрныхаа дөрвөн хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй бол ажиллуулбал зохих орон тоо тутамд ногдох төлбөрийн хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцүү байх бөгөөд уг төлбөрийг сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд санд төлөх ба уг төлбөрийг урьдчилан төлж болно. Уг төлбөрийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих са [ ... ]