ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Хувь хүний орлогод албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг Хувь хүний орлогын албан татварын хуулиар зохицуулдаг. Улсын Их Хурал 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан хуулийг баталсан байна. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд албан татвар суутган тооцох, төсөвт төлөх харилцааг зохицуул [ ... ]

ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор Тоон гарын үсгийн гэрчилгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалах журмыг баталжээ. Тус журмыг гэрчилгээжүүлэх байгууллага болон үндэсний сангийн үйл ажиллагаа хариуцагч нар дагаж мөрдөнө. Тоон гарын үсгийн мэдээллийн сан Гэрчилгээжүүлэх байгууллага нь тоон гарын үсгийн гэрчилгээний мэдээллийн сан үүсгэж хөтлөх бөгөөд уг мэдээллийн санд дараах төрлийн мэдээллийг тусгана: - Гэрчи [ ... ]

ИРГЭН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨХ ҮҮ?

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгөд албан татвар ногдуулах, уг татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль”-аар зохицуулж байна. Тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4-д Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчилж байгаа бол үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгч болохоор хуульчилжээ. Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуул [ ... ]

БҮХ ТӨРЛИЙН ЦАГААН АРХИ, ЛИКЁР, КОРДИАЛ БА СПИРТЛЭГ БУСАД УНДАА БОЛОН БҮХ ТӨРЛИЙН КОНЬЯК, ВИСКИ, РОМ, ДЖИНД ОНОГДУУЛАХ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

Монгол Улсын Их Хурал өнгөрсөн хаврын ээлжит чуулганаараа Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан бөгөөд уг  хууль 2023 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан  бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа болон бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джинд дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулахаар Онцгой албан татварын хуулинд зохицуулжээ. &n [ ... ]

УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 516 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Улаанбаатар хотын үйлдвэр, аж ахуй нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны тариф”-ыг баталлаа. Тогтоолыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны  тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно: № Хэрэглэгчдийн ангила [ ... ]

СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙГ ТӨЛӨӨЛЛИЙН БОЛОН ЯАРАЛТАЙ ХАМГААЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ҮНДЭСНИЙ ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн №392 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Соёлын биет бус өвийг төлөөллийн болон яаралтай хамгаалах шаардлагатай үндэсний жагсаалтад бүртгэх журам” баталсан байна.   Соёлын биет бус өвийг төлөөллийн болон яаралтай хамгаалах шаардлагатай үндэсний жагсаалтад бүртгэх журам   Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 8.4-т заасан соёлын биет бус өвийг төлөөллийн болон яаралтай хамгаал [ ... ]