ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2021 ОНЫ 07 ДУГААР ДҮГНЭЛТИЙН ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 80 дугаар тогтоолоор Үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 07 дугаар дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэрлэжээ. Уг тогтоолоор “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 33.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хэргийг прокурорт буцаасан шийдвэрийг прокурор, яллагдагч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгч эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаан эсэргүүцэл бичих, гомдол гаргах эрхтэй.” гэж заасан нь Мо [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурал 2017 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр “Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хууль”-ийг шинэчлэн баталсан ба тус хуульд зааснаар тус банк нь үндэсний эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах тэргүүлэх салбаруудад хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, импортыг орлох, экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх зорилготой, ашгийн төлөө төрийн өмчит хуулийн этгээд байна. Хөгжлийн банк дараах үйл а [ ... ]

ШИНЭЧИЛСЭН “ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ”-ИЙН ТУХАЙ

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2021 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн 146 тоот тушаалаар “Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ авах тендерийн жишиг баримт бичиг”-ийг шинэчлэн баталжээ. Энэхүү жишиг баримт бичгийг захиалагч байгууллагын 2022 оны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахад дагаж мөрдөнө. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу харьцуулалтын аргаар худалдан авч боло [ ... ]

САЛБАР АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/213 дугаар тушаалын хавсралтаар Салбар архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журмыг баталлаа. Энэ журмаар Салбар архивын үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, зохион байгуулалт, тэдгээртэй холбогдох харилцааг зохицуулсан байна. Үндэсний төв архив, нийслэлийн архив салбар архивтай байна. Салбар арвих нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: - Сан хөмрөг бүрдүүлэх эх үүсвэрийг тодорхойлсон байх; - Архивын баримт хадгалах [ ... ]

НӨЛӨӨЛЛИЙН МЭДҮҮЛЭХ ХӨТЛӨХ, ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДЭХ, ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 49 дугаар “Журам, загвар шинэчлэн батлах” тухай тогтоолын хавсралтаар Нөлөөллийн мэдүүлэх хөтлөх, тэмдэглэл үйлдэх, шийдвэрлэх журмыг шинэчлэн баталсан байна. Энэхүү журмаар Мэдүүлэг хөтлөгч нь нөлөөллийн мэдүүлгийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс баталсан загварын дагуу хөтөлж, хувийг Ерөнхий зөвлөлд хүргүүлнэ. Шүүгч нөлөөллийн мэдүүлгээс гадна дараах этгээдтэй уулзсан, харилцсан бөгөөд уг этгээд өөрөө, эсхүл  бусд [ ... ]

ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАХ ЖУРАМ

Гэрлэлтийг Монгол Улсын Иргэний хууль болон Гэр бүлийн тухай хууль хуульд заасан үндэслэлээр захиргааны буюу шүүхийн журмаар цуцалдаг. Нэг.Гэрлэлтийг захиргааны журмаар цуцлах Гэрлэлтээ цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрсөн, 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй, эд хөрөнгийн маргаангүй гэрлэгчид энэ тухай тус тусдаа бичиж, гарын үсэг зурсан хүсэлтээ улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана. Хилийн чанадад буюу гадаад улсад ажиллаж байгаа иргэн Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт хүсэлтээ гаргана. Гэр [ ... ]