ЦАГИЙН АЖИЛТАНТАЙ ЯМАР ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ВЭ

Цагийн ажилтан ажил олгогч хоёрын хооронд үүсдэг хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны тухай мэдээлэл бэлтгэлээ. Цагийн ажилтан гэдэг  нь ажлын бүтэн цагаар ажиллаж байгаа ажилтнаас бага цагаар ажиллаж байгаа ажилтан юм. Цагийн ажилтан ажил олгогч хоёрын хооронд  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлд заасан “Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ” байгуулагддаг.  Цагийн ажилтан нь Хөдөлмөрийн тухай хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ажлын бүтэ [ ... ]

ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАНГ ИРҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ, ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДООД ХЭМЖЭЭГ ХЯНАХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ЗААВРЫН ТУХАЙ

Энэхүү зааврын зорилго нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.1.1, 48.1.2-т заасны дагуу хуулиар тогтоосон хугацаанд боловсруулсан Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахим хэлбэрээр ирүүлэх, хүлээн авахад энэхүү зааврыг баримтална. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс ирүүлсэн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлангийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч бүрэн хариуцна. Нэг. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг ирүүлэх нөхцөл И-репорт цахим программд нэвтрэх эрхийг тусгай зөв [ ... ]

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГО, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ УЛМААС АЖИЛТАНД УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛӨХ

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөр өвчилсөн, эсхүл нас барсан ажилтны үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд даатгуулсан эсэхийг үл харгалзан ажил олгогч ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлсийг дараах хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн нөхөн төлбөрийг ажилтан, эсхүл түүний гэр бүлд нэг удаа олгодог. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа : 1.       30 хүртэл ху [ ... ]

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮН АЖИЛЛУУЛААГҮЙ ОРОН ТОО ТУТАМД НОГДОХ ТӨЛБӨРИЙГ ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ

Өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт ажлын байрныхаа дөрвөн хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй бол ажиллуулбал зохих орон тоо тутамд ногдох төлбөрийн хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцүү байх бөгөөд уг төлбөрийг сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд санд төлөх ба уг төлбөрийг урьдчилан төлж болно. Уг төлбөрийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих са [ ... ]

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ БУЦААН ОЛГОХ, БҮРТГЭХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлсөн зарим даатгуулагчийн шимтгэлийн 50 хувийг буцаан олгох тухай хуулийн дагуу 1,000,000 (нэг сая) ба түүнээс доош төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос албан журмаар болон сайн дураар даатгуулсан даатгуулагч (Монгол Улсын иргэн) (цаашид "даатгуулагч" гэх)-д өөрийнх нь 2022 оны 5-12 дугаар сард хариуцан төлсөн тэтгэврийн, тэтгэмжийн, ажилгүйдлийн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс ш [ ... ]

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИАР ОРЖ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

Монгол Улсын Их Хурлаас Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхөөр баталсан. Тус хууль батлагдсантай холбоотой согтууруулах ундааны эргэлттэй холбоотойгоор бий болж буй зарим онцлог өөрчлөлтүүд байна. Үүнд: Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн тухайд: - Олгох тусгай зөвшөөрлийн тоог Засгийн газар батална; - Тусгай зөвшөөрлийг дуудлага худалдаагаар олгоно; - 10 жилийн хугац [ ... ]