ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХОРОО

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд тус хуулийн 18, 21 дүгээр зүйлд Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хуралд чиг үүрэг бүхий Хороо байгуулах онцгой бүрэн эрхийг олгосон шинэлэг зохицуулалт орсон байна.   Уг хороо нь Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурал нь хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэл [ ... ]

ЗАСАГ ДАРГЫГ ЧӨЛӨӨЛӨХ, ОГЦРУУЛАХ, ЗАСАГ ДАРГА ОГЦРОХ ЗОХИЦУУЛАЛТ

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 6 бүлэг, 81 зүйлтэйгээр Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан бөгөөд уг хуулийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Уг хуулийн 64 дүгээр зүйлд Засаг даргыг чөлөөлөх, огцруулах, Засаг дарга огцрох асуудлуудыг зохицуулсан бөгөөд тэдгээр асуудлыг уг зүйлд хэрхэн тусгасныг авч үзвэл: Засаг даргыг чөлөөлөх: Аймаг, сум, баг, нийслэл, дүүрэг, [ ... ]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төслийг шинэчилсэн найруулгын төсөлд дараах зарчмын шинжтэй зохицуулалтыг тусгасан байна. Үүнд: 1. Улсын өмгөөллийн үйлчилгээг зөвхөн төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэхээр хязгаарлаагүй бөгөөд хуулийн хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй авах үйлчлүүлэгчийн хамрах хүрээг өргөжүүлсэн байна. Тухайлбал: - Эрүүгийн хуулийн 12 дугаар бүлэг /хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг/; Эрүүгийн хуулийн 16 дугаар бүлэг /хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг/-т з [ ... ]

МУЗЕЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ЗАРИМ ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТИЙН ТАЛААР

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Музейн тухай хуулийг баталсан бөгөөд уг хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн №10 /1160/ дугаарт албан ёсоор нийтлэгдэж, 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон тул уг өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдөж байна. Уг хууль батлагдсантай холбогдуулан дараах хуулиудад дор дурдсан нэмэлтүүд орсон байна. Үүнд: 1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл (Т [ ... ]

ШҮҮГЧИЙН БҮРЭН ЭРХ ҮҮСЭХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ДУУСГАВАР БОЛОХ ҮНДЭСЛЭЛ, ЖУРАМ

Шүүгчийн бүрэн эрх “Шүүгч” гэж Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3-д зааснаар хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу томилогдож, шүүгчийн тангараг өргөсөн, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа Монгол Улсын иргэнийг хэлнэ. Шүүгчийн бүрэн эрх нь хуульд заасан журмын дагуу томилогдон тангараг өргөснөөр эхлэх бөгөөд дараах нийтлэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: Шүүх хуралдааныг даргалах; Шүүх хуралдааныг товлон зарлаж, оролцогчдыг тогтоох; Шүүх хура [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төслийг баталсан бөгөөд үүнтэй холбогдуулан “Монгол Улсын Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийг баталсан байна. Энэхүү хууль нь Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-тай нэгэн адил хүчинтэй үйлчлэх бөгөөд дараах зохицуулалтыг тусгасан байна. Үүнд: 1.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн ажл [ ... ]