ӨРТЭЙ ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ХӨРӨНГӨ БИТҮҮМЖЛЭХ, ХУРААХ, ХАДГАЛАХ, ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДОХ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

Сангийн сайдын 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн №307 тоот тушаалаар “Өртэй татвар төлөгчийн хөрөнгө битүүмжлэх, хураах, хадгалах, хамгаалахтай холбогдох харилцааг зохицуулах журам” батлагдсан байна. ЭНД дарж үзнэ үү. https://www.legalinfo.mn/annex/details/10433?lawid=14923 [ ... ]

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ

   Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/809 дүгээр тушаалаар батлагдсан Байгаль орчны аудит хийх эрх олгох журмын зорилго нь байгаль орчны аудит хийх эрх олгох, сунгах, цуцлах болон байгаль орчны аудитын мэргэшсэн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулна.    Байгаль орчны аудит хийх эрхийг холбогдох хууль, Байгаль орчны аудит хийх эрх олгох журамд заасан шаардлага, нөхцөлийг хангасан Монгол Улсын хуулийн этгээдэд Байгаль о [ ... ]

ҮНЭ ШИЛЖИЛТИЙН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ АРГЫГ СОНГОХ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

Сангийн сайдын 2019 оны 12 сарын 31-ний өдрийн №308 тоот тушаалаар “Үнэ шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох, хэрэглэх журам” батлагдсан байна. ЭНД дарж үзнэ үү. https://www.legalinfo.mn/annex/details/10548?lawid=15010 [ ... ]

ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОН ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР МӨНГӨН ХЭЛБЭРТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 306 дугаар тушаалын хавсралтаар “Дуудлага худалдаа зохион байгуулах болон шууд гэрээгээр мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх үйл ажиллагааны нийтлэг” журмыг баталсан байна. Энэхүү журмаар Татварын ерөнхий хуулийн 68.2-т заасан татварын албаны битүүмжилсэн хөрөнгө, барьцааны зүйлээс Иргэний хуулийн холбогдох заалт, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд заасан журмын дагуу дуудлага худалдаа зохион байгуулж, эсхүл шууд гэрээгээр мөнгөн хэл [ ... ]

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

   Төрсөн Буюу Үрчилсэн Хүүхдийн Сургалтын Төлбөрийн Хөнгөлөлтөд Хамрагдахад /24.6/    1.  Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт / "Татвар төлөгч өөрийн цалин хөдөлмөрийн хөлс зэрэг орлого олгогчоос хүлээн авсан орлого, суутгуулсан албан татварын тайлагнах дүнгээ мэдэж байгаа тохиолдолд заавал шаардахгүй. Мөн орлого олгогч буюу суутгагч нь тайлангаа илгээсэн бол татвар төлөгч хувь хүн өөрийн ebarimt аппликэйшнээр [ ... ]