БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023.03.15-ны өдрийн 97 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Барилга байгууламжийн аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт”-ыг 8 бүлэг, 51 зүйлтэйгээр баталж, 2023.08.01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр зохицуулжээ.   “Барилга байгууламжийн аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт”-ын зорилго нь дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн суурь шаардлагыг тогтооно:  1) иргэдийн амь нас, эрүүл мэ [ ... ]

ГЭРЛЭЛТ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Гэрлэхийг хүсэгчид өөрийн биеэр харьяа харгалзахгүйгээр улсын бүртгэлийн хэлтэст, харин Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хандана. Монгол Улсын “Гэр бүлийн тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын иргэд хоорондоо болон гадаадын иргэнтэй гэр бүлээ батлуулахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ.   Бүрдүүлэх материал: 1. Гэрлэхийг хүсэгчдийн тус тусын өргөдөл; 2. Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх /Гадаад иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт эс [ ... ]

ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/315, А/91 дугаар тушаалаар “Цахим технологийн шинжилгээ хийх журам”-ыг баталсан.   Тус журмаар эрүүгийн, иргэний, захиргааны, арбитрын хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх болон зөрчил шалган шийдвэрлэх явцад цахим технологийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулсан.   Цахим технологийн шинжилгээ нь ашиглагдах техник хэ [ ... ]

ИТГЭЛЦЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023  оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн  434 дүгээр тогтоолоор Итгэлцлийн үйлчилгээний тухай журам батлагдсан байна.   Энэхүү Итгэлцлийн үйлчилгээний журмаар журмаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд (цаашид "итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэгч" гэх)-ийн эрхлэх итгэлцлийн үйлчилгээний нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалах, тэдгээри [ ... ]

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИКИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/334 дугаар тушаалын хавсралтаар “Инженер-техникийн шинжилгээ хийх журам”-ыг баталсан.   Тус журмаар эрүү, иргэн, захиргаа, арбитрын хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад инженерийн байгууламж, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүнд чанарын болон тоон, технологийн өөрчлөлт байгаа эсэх, үүссэн нөхцөл байдлын шалтгаан нөхцөлийг тогтоохоор инженер-техникий [ ... ]

ХҮНИЙ ЭМЗЭГ МЭДЭЭЛЭЛ, ГЕНЕТИК БОЛОН БИОМЕТРИК МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХАД БАРИМТЛАХ ТЕХНОЛОГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШААРДЛАГА, ЖУРАМ

   Цахим Хөгжил, Харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/90 дугаар тушаалын хавсралтаар  “Хүний эмзэг мэдээлэл, генетик болон биометрик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах технологийн аюулгүй байдлын шаардлага, журам”-ыг баталсан.    Тус журмаар “Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 9, 10 дугаар зүйлд заасан хүний эмзэг мэдээлэл, генетик болон биометрик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах зарчим, технологийн аюулгүй ба [ ... ]