БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ-БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдийн 403 дугаар тогтоолоор Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Боловсролын ерөнхий газрыг байгуулсан байна. Тус газар нь Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын үнэлгээний төвийн зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэх бөгөөд орон тооны дээд хязгаар нь 171 байх талаар болон үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг баталж, мөрдүүлэ [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-д 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр дараах байдлаар өөрчлөлт оруулсан байна. Үүнд нь: 1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн дараах хэсэг, тайлбарыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 1/38 дугаар зүйлийн 38.6 дахь хэсгийн тайлбар: "Тайлбар: -Энэ хэсгийг 2024 оны орон нутгийн ээлжит сонгуулиас эхлэн дагаж мөрдөх бөгөө [ ... ]

БҮХ НИЙТИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 372 дугаар тогтоолын хавсралтаар "Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээ (2022-2025)"-г баталсан байна. Үүнд: "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого" болон "Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө (2021-2030)"-нд хүүхэд, залуучуудад олон улсад мэдлэг, ур чадвараараа өрсөлдөх, ерөнхий боловсролын сургуульд олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, [ ... ]

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАЛААР

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/190, А/280 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтаар “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам”-ыг баталсан байна. Хууль зүйн хороо, түүний Ажлын алба нь Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэ журамд заасан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ  хүүхдийн  эрүүл мэнд, ёс суртахуун, сэтгэцийн онцлогийг харгалз [ ... ]

“АЖЛЫН ЦАГИЙГ НЭГТГЭН БОДОХ ЖУРАМ”-ЫН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/193 дугаар тушаалаар “Ажлын цаг нэгтгэн бодох журам”-ыг баталсан байна. Тус журмаар ажил, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн онцлогоос шалтгаалан хуулиар тогтоосон өдрийн болон долоо хоногийн ердийн ажлын цагийн хязгаарыг баримтлах боломжгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны ажлын цагийг нэгтгэн бодохтой холбоотой харилцааг зохицуулна. Уг журмын дагуу ажлын цагийг дараах байдлаар нэгтгэн бодож тодорхойлно. Үүнд: [ ... ]

ДААТГУУЛАГЧ (ИРГЭН)-ИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫГ ТОГТООХОД БАРИМТЛАХ ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ, ХУГАЦААГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАСАН БАЙНА.

Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн №А/758, А/197 дугаар тушаалаар Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батласан байна. Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах "Ердийн өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа”, "Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугац [ ... ]