ДААТГУУЛАГЧ ТЭТГЭМЖ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ, ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ

Энэхүү Даатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам нь Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 438 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан байна.   Тус журмаар Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-д заасны дагуу хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны, нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох болон ажилгүйдлийн тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, даатгу [ ... ]

НИЙТИЙН ӨМЧИЙН СОЁЛЫН БИЕТ ӨВИЙГ ХУВИЛАН ОЛШРУУЛАХ, ГЭРЭЛ ЗУРАГ, ДҮРС БИЧЛЭГ ХИЙХ ЖУРАМ

Засгийн газраас 2024 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар 40 тогтоолын хавсралтаар уг журмыг баталсан.    Энэхүү журмаар нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувилан олшруулах, гэрэл зураг авах, дүрс бичлэг хийхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулна.   Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувилан олшруулах, гэрэл зураг авах, дүрс бичлэг хийх үйл ажиллагаанд Соёлын тухай, Соёлын өвийг хамгаалах тухай, Музейн тухай, Зөвшөөрлийн тухай, Зохиогчийн эрхийн тухай хууль тогтоомж бо [ ... ]

ТЭЭВЭРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБОГДСОН БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭВЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРМЫН ТАЛААР

Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журмыг шинэчлэн тээвэр хөгжлийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр Зам, тушаалаар баталсан. Тус журам нь  Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах зорчих тасалбар, ачааны дагалдах бичиг, замын хуудас болон тээвэрлэлттэй холбогдсон бусад баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглахтай холбогдсон харилцаанд үйлчилнэ.   НЭГ. Тээвэрлэлтийн баримт бичигт дараах баримт бичгүүд гэдэгт: 1. Зор [ ... ]

ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ МАРГААНЫ ТӨРӨЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА

Монгол Улсын Их Хурлаас 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр ИХШХШт.х-д нэмэлт оруулах тухай хуулийг баталсан. Уг нэмэлтээр тус хуульд Долдугаар1 бүлэг буюу “Тусгайлсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа”-г шинээр тусгасан.  Үүнд: Тусгайлсан журмаар хянан хэлэлцэх маргаан   Нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 20 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй мөнгөн хөрөнгө гаргуулах дараах нэхэмжлэлийг шүүгч дангаар тусгайлсан журмаар хянан шийдвэрлэнэ: 1)бүх төр [ ... ]

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ АРГЫН ХЭЛЭЛЦЭЭ ХИЙХЭД БАРИМТЛАХ ДЭГ БАТЛАГДЖЭЭ

УИХ-аас 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байна.   Тус хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Сангийн сайдаас хэд хэдэн журмыг баталсан байна. Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/257 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар “Гэрээ шууд байгуулах аргын хэлэлцээ хийхэд баримтлах [ ... ]

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАГДЖЭЭ

УИХ-аас 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр “Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байна.   Тус хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2-т “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, эрсдэл бүхий ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамааралтайгаар ажил олгогчийн цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах [ ... ]