ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

   Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал нь өдөр тутмын бэлэн байдал, өндөржүүлсэн бэлэн байдал, бүх нийтийн бэлэн байдал гэсэн гурван зэрэгтэй байдаг бөгөөд “Бэлэн байдал” гэж гамшиг, аюулын сөрөг үр дагаврыг урьдчилан тооцож, хүний амь нас, эрүүл мэнд, мал, амьтан, хүрээлэн буй орчин, дэд бүтэц, нийгэм-эдийн засгийн  аюулгүй, тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор авч хэрэгжүүлж байгаа нэгдмэл удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалтын цогц арга хэмжээг ойлгоно.   &nb [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ, АЛБАН ГАДААД ПАСПОРТ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 5 сарын 27-ны өдөр “Монгол Улсын дипломат, албан гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам”-ыг шинэчлэн баталсан.           Тус журмаар Монгол Улсын дипломат, албан гадаад паспортыг олгох, эзэмших, хадгалах, хүчингүй болгох, устгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.           Дипломат, албан гадаад паспортыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төри [ ... ]

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

       Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 4 сарын 29-ний өдөр баталсан “Коронавируст халдвар (Ковиде=-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай” хуулийн 7.1.15-д “цар тахлын болон нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээг авахад шаардлагатай хүнсний болон бусад нөөцтэй байх ба нөөцийн жагсаалтыг баталж, түүнийг бүрдүүлэхтэй холбоотой зардлыг шийдвэрлэх” [ ... ]

ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ, ДҮГНЭХ, ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЧАНАРЫГ ХЯНАХ

Нийтлэг үндэслэл   1.1. Үндэсний аудитын газар болон аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газар (цаашид “Төрийн аудитын байгууллага” гэх) нь аудитад оролцуулах шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах харилцаанд энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө. 1.2. Төрийн аудитын байгууллагын аудитын үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр оролцох шинжээч нь тухайн ажлыг гүйцэтгэх салбар, чиглэлээр мэргэшсэн, ажлын туршлага, хөндлөнгийн болон хараат [ ... ]

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа малын тоо толгойд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.   Малын тоо толгойн албан татварын хууль тогтоомж   2.1. Малын тоо толгойн албан татвар /цаашид “албан татвар” гэх/-ын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн буса [ ... ]

“КОВИД-19” ЦАР ТАХАЛ ГЭНЭТИЙН БУЮУ ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ БОЛНО

Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл гэдэг нь гэрээ хэлцэл байгуулах үед буюу гэрээ хэрэгжих хугацаанд хүн төрөлхтний мэдлэг ба боломжийн орчин үеийн түвшинд тодорхойлох болон урьдчилан харах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн, эсхүл тодорхойлох боломжтой ч зайлуулах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн, талуудын хяналтаас гадуур болсон онцгой ба дийлдэшгүй нөхцөл[1] юм.    Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлд голчлон байгалийн гамшигт үзэгдэл /зуд, гал түймэр, хуй салхи гэх мэт/, нийгмийн [ ... ]