ИТГЭЛЦЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023  оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн  434 дүгээр тогтоолоор Итгэлцлийн үйлчилгээний тухай журам батлагдсан байна.   Энэхүү Итгэлцлийн үйлчилгээний журмаар журмаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд (цаашид "итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэгч" гэх)-ийн эрхлэх итгэлцлийн үйлчилгээний нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалах, тэдгээри [ ... ]

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИКИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/334 дугаар тушаалын хавсралтаар “Инженер-техникийн шинжилгээ хийх журам”-ыг баталсан.   Тус журмаар эрүү, иргэн, захиргаа, арбитрын хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад инженерийн байгууламж, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүнд чанарын болон тоон, технологийн өөрчлөлт байгаа эсэх, үүссэн нөхцөл байдлын шалтгаан нөхцөлийг тогтоохоор инженер-техникий [ ... ]

ХҮНИЙ ЭМЗЭГ МЭДЭЭЛЭЛ, ГЕНЕТИК БОЛОН БИОМЕТРИК МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХАД БАРИМТЛАХ ТЕХНОЛОГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШААРДЛАГА, ЖУРАМ

   Цахим Хөгжил, Харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/90 дугаар тушаалын хавсралтаар  “Хүний эмзэг мэдээлэл, генетик болон биометрик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах технологийн аюулгүй байдлын шаардлага, журам”-ыг баталсан.    Тус журмаар “Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 9, 10 дугаар зүйлд заасан хүний эмзэг мэдээлэл, генетик болон биометрик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах зарчим, технологийн аюулгүй ба [ ... ]

АХМАД НАСТАН, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА БҮРЭН АЛДСАН ХҮН, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭЦЭГ, ЭХЭД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

   Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/309, А/176, А/120 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтаар “Ахмад настан, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хүн, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх" журмыг баталсан.    Тус журмаар “хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах нэхэмжлэгч, үл хөдлөх эд хөрөнгө, газар өмчлөх эрх нь зөрчигдсөн захиргааны [ ... ]

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТРАТЕГИЙН БОЛОН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

   Энэхүү журам нь Засгийн газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралтаар батлагджээ. Уг журмын зорилго нь байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.    Стратегийн үнэлгээ хийхийн өмнө үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг санаачлан боловсруулж байгаа эрх бүхий этгээд болон стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдийн баг нь нөлө [ ... ]

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл    1.1.Энэ журмын зорилго нь Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.7 дахь заалт, мөн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2, 16.3, 16.4 дэх хэсгийн хэрэгжилтийг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн өмчлөх эрх болон барьцаалан зээлдүүлэх газрын эрх ашгийг хамгаалах, гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас алдагдсан эд зүйлсийн мэдээллийн цахим бүртгэлийн сан бүрдүүлэх, түүнийг ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад ор [ ... ]