ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 6 сарын 21-ний өдрий 236 дугаартай тогтоолоор “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн олгох журам”-ыг шинэчлэн баталсан байна. Засгийн газрын тогтоолыг 2023 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.     Уг журам шинэчлэн батлагдсанаар  Засгийн газрын 2023 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсон байна.    Уг журмаар Монгол Улсын 0-18 хүртэлх насны хүүхдэд олгох хүүхдийн мөнгөн [ ... ]

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТЫН ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

   Энэхүү журмаар согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бусдад үйлчлэх үүрэг бүхий ажилтан (менежер, зохион байгуулагч, зөөгч, бармен, хамгаалагч гэх зэрэг)-д хариуцлагатай үйлчилгээ үзүүлэх сургалт зохион байгуулах хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага, сургалтын хөтөлбөр болон үүнтэй холбоотой авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний талаарх харилцааг зохицуулдаг.    Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бусдад үйлчлэх үүрэг бү [ ... ]

ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

   Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/155 дугаар тушаалаар батлагдсан.    Ойн дагалт баялаг /цаашид "нөөц" гэх/-ийг хамгаалах, нөөцийг тогтоох, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх болон хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.    Сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал тухайн жилд ашиглах хуш модн [ ... ]

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦСОН ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УРАМШУУЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

   Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон хүн, хуулийн этгээдийг урамшуулах журам нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2023 оны 05 сарын 26-ны өдрийн А/183, А/112 тушаалаар батлагдсан байна.    Энэхүү журмаар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон хүн, хуулийн этгээд болон зөрчлийн талаар мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах үйл ажиллагааны хүрээ, шалгаруулахад тавигдах шаардлага, урамшууллын хэлбэр, [ ... ]

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

   Тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт гаргасан даатгуулагч (иргэн) нь Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд: 1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр; 2. Даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр; 3. Даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгохыг хүсвэл хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт; 4. Төрүүлсэн болон З хүртэл настайд нь үрчлэн а [ ... ]