2024 ОНД МӨРДӨХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭГДЖЭЭ

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор “Улсын хэмжээнд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэг цагт 3929 төгрөг буюу сард 660,000 төгрөг” гэж шинэчлэн тогтоожээ.   Тус хороо нь Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу дараах хүчин зүйлсийг харгалзан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 (хоёр) жилд нэг удаа [ ... ]

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД ХИЙХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Шинжилгээний байгууллагад хийх шинжилгээний жагсаалтыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн а/232 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан. № Шинжилгээний төрөл, нэр Баримт бичгийн шинжилгээ 1 Бичиг судлалын шинжилгээ 2 Гарын үсэг судлалын шинжилгээ 3 Бичиг техник [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 16.4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭХ АЛБАН ЁСНЫ ТАЙЛБАР

Монгол Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2023.07.03-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 16.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг зөв хэрэглэх албан ёсны тайлбар”-ыг баталсан бөгөөд уг тогтоолыг 2023.10.06-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр заажээ.   Дээрх тогтоолоор Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 16.4 дүгээр зүйлийг зөв хэрэглэх талаар дараах тайлбарыг хийжээ:  1.Эд мөрийн баримт нь нотолгооны ач холбогдлоос х [ ... ]

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023.03.15-ны өдрийн 97 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Барилга байгууламжийн аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт”-ыг 8 бүлэг, 51 зүйлтэйгээр баталж, 2023.08.01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр зохицуулжээ.   “Барилга байгууламжийн аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт”-ын зорилго нь дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн суурь шаардлагыг тогтооно:  1) иргэдийн амь нас, эрүүл мэ [ ... ]

ГЭРЛЭЛТ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Гэрлэхийг хүсэгчид өөрийн биеэр харьяа харгалзахгүйгээр улсын бүртгэлийн хэлтэст, харин Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хандана. Монгол Улсын “Гэр бүлийн тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын иргэд хоорондоо болон гадаадын иргэнтэй гэр бүлээ батлуулахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ.   Бүрдүүлэх материал: 1. Гэрлэхийг хүсэгчдийн тус тусын өргөдөл; 2. Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх /Гадаад иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт эс [ ... ]

ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/315, А/91 дугаар тушаалаар “Цахим технологийн шинжилгээ хийх журам”-ыг баталсан.   Тус журмаар эрүүгийн, иргэний, захиргааны, арбитрын хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх болон зөрчил шалган шийдвэрлэх явцад цахим технологийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулсан.   Цахим технологийн шинжилгээ нь ашиглагдах техник хэ [ ... ]