БАНКНААС ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТҮР ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А-100 дугаар Тушаалаар “Банкнаас цахим хэлбэрээр зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах түр журам”-ыг баталсан юм. Журмын зохицуулалтыг дэлгэрэнгүй байдлаар танилцуулбал: БАНКНААС ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1.Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Иргэний хуулийн 421 дүгээр зүйл, 196 дугаар зүйл, Коронавируст халд [ ... ]

“ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 3 сарын 17-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”-ийг баталсан. Энэхүү дүрмээр эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын шалтгаан, хувь хэмжээ, хугацааг тогтоох, сунгах, цуцлах, ажлын цаг богиносгох, хөдөлмөрийн нөхцөлийг солих асуудлыг магадлан шийдвэрлэх, оролцогч талуудын үйл ажиллагаа, эрх, үүргийг тодорхойлох, урамшуулах, мэдээллийн сан бүрдүүл [ ... ]

“ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугар сарын 16-ны өдрийн 220 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 10.5-д заасныг үндэслэн “Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох журам”-ыг шинэчлэн баталсан. Журмын зохицуулалтыг дэлгэрэнгүй байдлаар танилцуулбал:   ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ журмын зорилго нь Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох сан (цаашид “Сан” гэх)-гаас гэ [ ... ]

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 5-НЫ ӨДРИЙН А/67 ДУГААР ТУШААЛААР “ЛИЦЕНЗИЙН ГЭРЭЭ БОЛОН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД ГЭРЭЭГ БҮРТГЭХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТАЛСАН БАЙНА

Уг журмын гол зохицуулалт нь Монгол Улсад эрхийн хамгаалалт хийгдсэн шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдгийн лицензийн гэрээг заавал албан журмаар, оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг сайн дурын хүсэлтийг үндэслэн бүртгэх ба Лицензийн гэрээ гэдэг нь шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдгийг бусад этгээдэд түр хугацаагаар ашиглуулахаар бичгээр байгуулсан хэлцэлийг болон бусад оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой гэрээ байхаар тус [ ... ]

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА

Энэ журмаар хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, Монгол Улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. Уг журам батлагдсанаар Засгийн газрын 2017 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолыг хүчингүй [ ... ]

СОНГУУЛЬ АЖИГЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Сонгуулийн ерөнхий хорооноос 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 29 дугаартай тогтоолоор “Сонгууль ажиглах нийтлэг журам”-г шинэчлэн баталсан бөгөөд энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Сонгууль ажиглах журам батлах тухай” 14 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсон байна. Уг журмын нийтлэг үндэслэлд: Сонгуулийн үйл ажиллагаа хууль тогтоомжийн хүрээнд явагдаж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн ажиг [ ... ]