НИЙГМИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх журмыг 2024 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 91 дүгээр Засгийн газрын тогтоолын хавсралтаар баталсан. Тус журам нь Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор батлагдсан бөгөөд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд төвлөрлийг сааруулах зорилгоор хотын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу улс, орон нутгийн төсвийн х [ ... ]

СОНГУУЛИЙН ХОРООДОД АЖИЛЛАХ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн №15 дугаар тогтоолоор “Сонгуулийн хороодод ажиллах ажилтны сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам”-ыг шинэчлэн баталсан байна.   Уг журмын зорилго нь сонгуулийн хороодод ажиллах төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад сонгуулийн хууль тогтоомжийн талаар сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.          & [ ... ]

ДААТГУУЛАГЧ ТЭТГЭМЖ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ, ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ

Энэхүү Даатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам нь Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 438 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан байна.   Тус журмаар Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-д заасны дагуу хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны, нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох болон ажилгүйдлийн тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, даатгу [ ... ]

НИЙТИЙН ӨМЧИЙН СОЁЛЫН БИЕТ ӨВИЙГ ХУВИЛАН ОЛШРУУЛАХ, ГЭРЭЛ ЗУРАГ, ДҮРС БИЧЛЭГ ХИЙХ ЖУРАМ

Засгийн газраас 2024 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дугаар 40 тогтоолын хавсралтаар уг журмыг баталсан.    Энэхүү журмаар нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувилан олшруулах, гэрэл зураг авах, дүрс бичлэг хийхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулна.   Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувилан олшруулах, гэрэл зураг авах, дүрс бичлэг хийх үйл ажиллагаанд Соёлын тухай, Соёлын өвийг хамгаалах тухай, Музейн тухай, Зөвшөөрлийн тухай, Зохиогчийн эрхийн тухай хууль тогтоомж бо [ ... ]

ТЭЭВЭРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБОГДСОН БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭВЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРМЫН ТАЛААР

Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журмыг шинэчлэн тээвэр хөгжлийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр Зам, тушаалаар баталсан. Тус журам нь  Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах зорчих тасалбар, ачааны дагалдах бичиг, замын хуудас болон тээвэрлэлттэй холбогдсон бусад баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглахтай холбогдсон харилцаанд үйлчилнэ.   НЭГ. Тээвэрлэлтийн баримт бичигт дараах баримт бичгүүд гэдэгт: 1. Зор [ ... ]

ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ МАРГААНЫ ТӨРӨЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА

Монгол Улсын Их Хурлаас 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр ИХШХШт.х-д нэмэлт оруулах тухай хуулийг баталсан. Уг нэмэлтээр тус хуульд Долдугаар1 бүлэг буюу “Тусгайлсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа”-г шинээр тусгасан.  Үүнд: Тусгайлсан журмаар хянан хэлэлцэх маргаан   Нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 20 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй мөнгөн хөрөнгө гаргуулах дараах нэхэмжлэлийг шүүгч дангаар тусгайлсан журмаар хянан шийдвэрлэнэ: 1)бүх төр [ ... ]