ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

   2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 96 дугаартай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолоор Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасан хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн өрхийн 0-18 хүртэлх насны, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрд сар бүр бэлэн мөнгөөр олгохоор болсон байна. Хүүхдийн тэтгэмжийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгоно.    Эх сурвалж: Төрийн мэдээлэл сэтгүүл, 2019 оны 12 дугаар сарын 20 №48 /110 [ ... ]

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

   Энэ хуулийн зорилт нь Засгийн газрын тусгай сангийн төрлийг тогтоож, эдгээр санг бүрдүүлэх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хуулийн үйлчлэх хүрээг хуульд өөрөөр заагаагүй бол Засгийн газрын бүх тусгай сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, удирдлага, зохион байгуулалт болон хяналт тавих харилцаанд энэ хууль үйлчлэхээр зохицуулжээ. Нийгмийн даатгалын сан, Эрүүл мэндийн даатгалын сан, Нийгмийн халамжийн сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг д [ ... ]

АЛБАН ҮҮРГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ ЯВЦАД ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АМЬ НАС ХОХИРСОН ТОХИОЛДОЛД АР ГЭРТ НЬ НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ

   Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 8 дугаар  тогтоолын хавсралтаар Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журмыг баталсан.    Уг журмаар Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд түүний ар гэрт Төрийн албаны тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2-т “Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас х [ ... ]

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХ

   2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн хуулийг баталсан. Уг хуулийн зорилт нь зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхээр хамгаалагдах бүтээлийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Зохиогчийн эрхийг дараах эдгээд эдэлдэг. Үүнд: -бүтээл нь нийтлэгдсэн эсэхээс үл хамаарч бүтээл туурвисан Монгол Улсын иргэн, тус улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн; [ ... ]

ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВНА

   Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсад зээлийн мэдээллийн үйлчилгээг Монголбанкнаас зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан ашгийн төлөө хуулийн этгээд эрхлэн явуулахаар заасан.     Зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтэй аж ахуйн нэгж нь Зээлийн мэдээллийн тухай хууль, Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийн журамд заасан шаардлага болон Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 9 дүгээр сар [ ... ]

НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ӨРХИЙН ОРОЙ, ШӨНИЙН ЦАГТ ХЭРЭГЛЭСЭН ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФТ ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

   Монгол Улсын Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 433 дугаар тогтоолоор “Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор Нийслэлийн гэр хорооллын бүсэд орших хоёр тарифт тоолууртай өрхийн орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны тариф болон сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 2019 оны 11 дүгээр 01-ний өдрөөс 2020 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 100 хувиар хөнгөлөх”-ийг цахилгаан түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үүрэ [ ... ]