ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БҮХИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

“Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ"1-г дараах зорилгыг хэрэгжүүлэхээр байгуулж байна. Үүнд:   - Хуулийн этгээдийн өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгогдсон этгээд нь өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг ажилтнаар дамжуулан хэрэгжүүлэх;  - Аж ахуй нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагын түвшний ажил үүргийг ажилтнаар гүйцэтгүүлэх зэрэг орно. Тухайн гэрээг байгуулахад дараах гол нөхцөлийг тусгавал зохино. Эдгээрт:   - Ажлын байрны нэр;   - Ажлын байрны тодорхой [ ... ]

ИРГЭН ТА АЖИЛД ОРОХОД БАРЬЦАА ХЭРЭГЛЭХГҮЙ...

Иргэн Та ажилд орохтой холбогдуулан тухайн Ажил олгогч (хувь хүн, хуулийн этгээд)-оос дараах эд зүйлс, баримт бичгийн эх хувийг шаардан авч барьцаалахыг Хөдөлмөрийн тухай хуульд1 хориглосон байдаг. Үүнд: - Мөнгө; - Эд зүйл; - Иргэний үнэмлэх эх хувь; - Гадаад паспортын эх хувь; - Хөдлөх (автомашин, мотоцикл гэх мэт тээврийн хэрэгсэл, бусад хөрөнгө) болон үл хөдлөх эд хөрөнгө (орон сууц, хувийн сууц, барилга байгууламж, газар өмчлөх эсхүл эзэмших гэх мэт)-ийн гэрчилгээний эх хувь [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /2015/-д ЗААСАН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

д/д Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш нэг жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш таван жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш арван хоёр жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш хорин жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4./ [ ... ]

ИРГЭН ТА, ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГА ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИЖ, АШИГЛАДАГ БОЛ...

ИРГЭН ТАНЫ ХУУЛИЙН МЭДЛЭГТ Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашигласны төлөө төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг Газрын төлбөрийн тухай хуулиар зохицуулдаг юм. Газрын төлбөр төлөгч : Газрын тухай хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээ байгуулан газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа: - Монгол улсын иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага; - Газар ашиглаж байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар; - Олон улсын ба [ ... ]

АШИГЛАЛТЫН ХУГАЦАА ДУУССАН, УСТСАН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙГ ХААХ

Эд хөрөнгийн өмчлөгч нь ашиглалтын хугацаа дууссан, устсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийг хаах тухай хүсэлтийг харъяа дүүргийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хэлтэст гаргаж, бүртгэлийг хаалгах боломжтой. Тодруулбал, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар өмчлөлийн зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгө устсан тохиолдолд улсын бүртгэгч мэдүүлэг гаргагчийн өргөдөл, холбогдох нотлох баримт, улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрий [ ... ]

ДУНДЫН ӨМЧЛӨЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗАСВАР, ХАМГААЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар, хамгаалалт, үйлчилгээний зардлыг хуваарилахдаа дарааах байдлаар хуваарилна. Үүнд -    Дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар, хамгаалалт, үйлчилгээний зардлыг хуваарилахдаа Иргэний хуульд заасан журмыг мөрдлөг болгоно. -   Орон сууцны байшингийн нэг буюу хэд хэдэн сууцанд хамаарах дундын өмчлөлийн эд хөрөнгө /инженерийн шугам сүлжээ, салхижуулалтын хоолой, давхрын хаалга болон бусад тоног төхөөрөмж гэх мэт/-ийн засвар, үйлчилгээтэй хо [ ... ]