"СОЁЛ, СПОРТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХҮҮХДИЙГ ОРОЛЦУУЛАХ, ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ" ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

   Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга, Соёл урлагийн газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/242, А/76 дугаар хамтарсан тушаалаар “Соёл, спорт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд хүүхдийг оролцуулах, эрхийг хамгаалах тухай журамлагдсан байна.    Энэхүү “Соёл, спорт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд хүүхдийг оролцуулах, эрхийг хамгаалах тухай журмыг Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9.1, 91.1 дэх хэсэгт заасны дагуу соёлын үйл ажиллагаа, урлаг [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙГ ГАДААДАД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХЭД ЗУУЧЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаалаар “Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулах гэрээ”-ний загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсан байна. Энэхүү журмаар Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэх эсхүл дадлагажихад зуучлах үйлчилгээ эрхлэх, зуучлагч болон зуучлуулагчийн эрх, хууль ёсны ашиг с [ ... ]

БАНКИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ ШИНЭЭР БАТЛАГДЖЭЭ

Банкны тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт Банк нь өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, эдийн засгийн тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүсч болох эрсдэлийг урьдчилан тооцож, банкны төлбөрийн болон төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг хадгалахад чиглэсэн хариу арга хэмжээг тусгаж, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан тогтворжуулах төлөвлөгөөг тогтоосон хугацаанд Монголбанкинд ирүүлнэ гэж заасан байдаг. Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А-25 дугаар тушаалаар Б [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /2015/-Д ЗААСАН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

д/д Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш нэг жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш таван жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш арван хоёр жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш хорин жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4./ [ ... ]

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Хувь хүний орлогод албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг Хувь хүний орлогын албан татварын хуулиар зохицуулдаг. Улсын Их Хурал 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан хуулийг баталсан байна. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд албан татвар суутган тооцох, төсөвт төлөх харилцааг зохицуул [ ... ]

ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор Тоон гарын үсгийн гэрчилгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалах журмыг баталжээ. Тус журмыг гэрчилгээжүүлэх байгууллага болон үндэсний сангийн үйл ажиллагаа хариуцагч нар дагаж мөрдөнө. Тоон гарын үсгийн мэдээллийн сан Гэрчилгээжүүлэх байгууллага нь тоон гарын үсгийн гэрчилгээний мэдээллийн сан үүсгэж хөтлөх бөгөөд уг мэдээллийн санд дараах төрлийн мэдээллийг тусгана: - Гэрчи [ ... ]