АХМАД НАСТАН, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА БҮРЭН АЛДСАН ХҮН, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭЦЭГ, ЭХЭД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

   Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/309, А/176, А/120 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтаар “Ахмад настан, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хүн, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх" журмыг баталсан.    Тус журмаар “хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах нэхэмжлэгч, үл хөдлөх эд хөрөнгө, газар өмчлөх эрх нь зөрчигдсөн захиргааны [ ... ]

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТРАТЕГИЙН БОЛОН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

   Энэхүү журам нь Засгийн газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралтаар батлагджээ. Уг журмын зорилго нь байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.    Стратегийн үнэлгээ хийхийн өмнө үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг санаачлан боловсруулж байгаа эрх бүхий этгээд болон стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдийн баг нь нөлө [ ... ]

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл    1.1.Энэ журмын зорилго нь Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.7 дахь заалт, мөн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2, 16.3, 16.4 дэх хэсгийн хэрэгжилтийг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн өмчлөх эрх болон барьцаалан зээлдүүлэх газрын эрх ашгийг хамгаалах, гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас алдагдсан эд зүйлсийн мэдээллийн цахим бүртгэлийн сан бүрдүүлэх, түүнийг ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад ор [ ... ]

CОГТУУРУУЛАХ УНДАА ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

   Засгийн газрын 2023 оны 7 сарын 26-ны өдрийн 283 дугаар тогтоолоор “Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох дуудлага худалдаа зохион байгуулах журам”-ыг баталсан байна. Тус журмаар уламжлалт технологиор үйлдвэрлэснээс бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох дуудлага худалдаа зохион байгуулах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулна. Тусгай зөвшөөрөл олгох дуудлага худалдааны оролцогчийг сонгон шалгаруулах зарыг нийтлэх, сонгон ша [ ... ]

ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

   Архивын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 8 сарын 24-ний өдрийн А/68 дугаар тушаалаар “Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн баталсан. Тус тушаалаар баталсан зарим үйлчилгээний хөлснөөс дурдвал: 1.Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх: д/д Үйлчилгээний төрөл Хугацаа (ажлын өдөр) Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) 1 Байгуулл [ ... ]

АПОСТИЛЬ ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

   Гадаад харилцааны сайдын 2022 оны А/86 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан.    Монгол Улсын баримт бичгийг гадаадын улс орнуудад хэрэглэх тохиолдолд Апостиль гэрчилгээгээр баталгаажуулах шаардлагатай. Ингэснээр ямар нэг дахин баталгаажуулалт шаардахгүйгээр таны баримт бичиг Апостиль конвенцын гишүүн 125 улсад хүчин төгөлдөр болох юм.    Монгол улсын дараах төрлийн баримт бичигт апостиль гэрчилгээ авах боломжтой: • Иргэний үнэмлэх, паспорт, [ ... ]