ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗӨВЛӨЛ, ТҮҮНИЙ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилэн найруулсан бөгөөд тус хуулийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн  хэрэгжиж эхлэх юм. Тус хуулийн 51 дүгээр зүйлд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөлийн талаар тусгасан байна. Үүнд: 1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь хуралдааны шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах арга хэмжээг зохион байгуулах, хуралдааны бэлтгэл хангах, хуралдаан хоорондын хугацаанд [ ... ]

АРХИВЫН САН ХӨМРӨГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ, АШИГЛАЛТЫН ТУХАЙ

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга нь 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр батлагдаж, 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэлсэн. Тухайн хуулийн тавдугаар бүлэг буюу Архивын сан хөмрөгийн бүрдүүлэлт, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын тухай хэсэгт дараах өөрчлөлт болон шинэчлэлүүд орсон байна. Үүнд: Төрийн архивын сан хөмрөгийн байнга хадгалах баримтыг байгууллагын архивт хадгалах хугацааны хувьд: - Улсын Их Хурал, түүний Тамгын газрын [ ... ]

БҮХ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГАД ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХ ЗОХИЦУУЛАЛТ

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар бүх шатны Засаг даргад хариуцлага тооцуулахаар зохицуулсан байна. Бүх шатны Засаг даргад дараах үндэслэлээр хариуцлага тооцно. Үүнд: Хурлын шийдвэрийг хангалтгүй биелүүлсэн гэж тухайн Хурал дүгнэсэн; Нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хүн амын амьдралын асуудалтай холбогдох хуулиар хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэж тухайн Хур [ ... ]

ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖИЙН УДИРДЛАГЫН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХОТ, ТОСГОНД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийг  2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхлэх бөгөөд тус хуулийн 4 дүгээр бүлэгт Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын зарим чиг үүргийг хот, тосгонд шилжүүлж болох тухай хуульчилсан. Тус хуульд зааснаар Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын зарим чиг үүргийг хот, тосгонд шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их хурал ший [ ... ]

САХИЛГЫН ХОРООНЫ ШИЙДВЭР, ТҮҮНД ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Их хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлээд байна. Тус хуульд шүүгчид холбогдох сахилгын хэргийг шийдвэрлэсэн сахилгын хорооны шийдвэр, түүнд гомдол гаргах журмыг дараах байдлаар зохицуулсан байна. Сахилгын хорооны шийдвэр Сахилгын хорооны хуралдаанаар сахилгын хэргийг хянан хэлэлцээд дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана. Үүнд: Нот [ ... ]

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн зургадугаар бүлэгт Албан хэрэг хөтлөлтийн тухай болон Төрийн байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын удирдлага, ажилтны чиг үүрэг, үйл ажиллагааг баримтжуулах, баримт бичиг зохион бүрдүүлэх, баримт бичгийн албан ёсны хүчинтэй байдал, хэвлэмэл хуудсанд тавих шаардлага, хүлээн авах, бүртгэх, явуулах баримт бичгийг бүртгэх, илгээх, хянан шийдвэрлэх, шийдвэрлэх хугацаа, ангилан төрөлжүүлэх албан хэрэг бүрдүүлэхэд тавих шаа [ ... ]