ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦСОН ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УРАМШУУЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

   Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон хүн, хуулийн этгээдийг урамшуулах журам нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2023 оны 05 сарын 26-ны өдрийн А/183, А/112 тушаалаар батлагдсан байна.    Энэхүү журмаар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон хүн, хуулийн этгээд болон зөрчлийн талаар мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах үйл ажиллагааны хүрээ, шалгаруулахад тавигдах шаардлага, урамшууллын хэлбэр, [ ... ]

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

   Тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт гаргасан даатгуулагч (иргэн) нь Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд: 1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр; 2. Даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр; 3. Даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгохыг хүсвэл хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт; 4. Төрүүлсэн болон З хүртэл настайд нь үрчлэн а [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

   “Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн баримт бичигт тавигдах шаардлага” журмын зорилго нь Зөвшөөрлийн тухай, Эрүүл мэндийн тухай, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд тус тус заасан эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд (цаашид "тусгай зөвшөөрөл хүсэгч")-ийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд хавсаргах баримт бичигт тавигдах шаардлагыг тогтооход оршино.    Тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийг бар [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНД ЭКСПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ЗАРИМ ХҮНСНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар 2023 онд экспортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, импортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тус тус баталсан байна.  Монгол улсын 2023 онд экспортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын код:  № Стратегийн хүнсний нэр Төрөл БТКУС-ын [ ... ]

"СОЁЛ, СПОРТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХҮҮХДИЙГ ОРОЛЦУУЛАХ, ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ" ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

   Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга, Соёл урлагийн газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/242, А/76 дугаар хамтарсан тушаалаар “Соёл, спорт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд хүүхдийг оролцуулах, эрхийг хамгаалах тухай журамлагдсан байна.    Энэхүү “Соёл, спорт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд хүүхдийг оролцуулах, эрхийг хамгаалах тухай журмыг Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9.1, 91.1 дэх хэсэгт заасны дагуу соёлын үйл ажиллагаа, урлаг [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙГ ГАДААДАД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХЭД ЗУУЧЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаалаар “Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулах гэрээ”-ний загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсан байна. Энэхүү журмаар Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэх эсхүл дадлагажихад зуучлах үйлчилгээ эрхлэх, зуучлагч болон зуучлуулагчийн эрх, хууль ёсны ашиг с [ ... ]