ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОХ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙГ СОНГОХ, ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар анхан шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтран шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгчдийг хуульд заасан журмын дагуу оролцуулна. Эрүү,иргэн, захиргааны хэрэг маргааныг анхан шатны шүүх хуралдаанд дор дурдсан шаардлагыг хангасан иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон оролцуулдаг. 1. Эрх зүйн бүрэн чадамжтай, 25-60 хүртэл насны Монгол Улсын иргэн байх. 2. Тухайн анхан шатны шүүхийн харьяаллын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суудаг  суудаг байх. 3. Эрүүгийн хариуцл [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Их Хурлаас 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсан. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 4 заалт нэмж, 1 заалтыг өөрчлөн найруулж, 3 заалтыг хүчингүй болгож өөрчлөлт оруулсан. Тодруулбал, 1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд дараах заалтыг нэмсэн. 34.16 дугаар зүйл. Шүүх хуралдааныг хойшлуулах 5-д “Шүүх хуралдааны явцад нотлох баримтаар тогтоогдсон хэргийн нөхцөл [ ... ]

ГАДААДЫН ИРГЭН МОНГОЛ УЛСАД ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ОРШИН СУУХ ЖУРАМ

Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийг гадаадын иргэний хүсэлт, холбогдох байгууллагын санал, зөвшөөрлийг харгалзан Гадаадын иргэн, харьяатын газар 5 хүртэл жилээр олгож, тухай бүр 3 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгаж болно.  Гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийг дараахь хэлбэрээр олгоно. Үүнд: -   Гэр бүлийн шалтгаанаар; -   Цагаачлах; -   Хөдөлмөр эрхлэх; -   Хөрөнгө оруулах; -  Суралцах, мэр [ ... ]

ҮНДСЭН СИСТЕМИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ, СИСТЕМ АШИГЛАЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол улсын засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 196 дугаар тогтоолоор "Үндсэн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журам" батлагдсан байна. Энэхүү Үндсэн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журмын зорилго нь суурь болон төрөлжсөн мэдээллийн сангаас үндсэн болон дэмжих системд мэдээлэл нийлүүлэх, үндсэн болон дэмжих системээр дамжуулан төрийн байгууллага, хүн, х [ ... ]

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 110 дугаар тогтоолын хавсралтаар Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг баталжээ. Уг дүрэм нь 10 зүйл, 42 хэсэгтэй бөгөөд уг дүрмийн зорилго нь Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/-ийн удирдлага, бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, санхүүжилттэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.   ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ Нэг.Нийтлэг үнд [ ... ]

ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БҮХИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

“Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ"1-г дараах зорилгыг хэрэгжүүлэхээр байгуулж байна. Үүнд:   - Хуулийн этгээдийн өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгогдсон этгээд нь өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг ажилтнаар дамжуулан хэрэгжүүлэх;  - Аж ахуй нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагын түвшний ажил үүргийг ажилтнаар гүйцэтгүүлэх зэрэг орно. Тухайн гэрээг байгуулахад дараах гол нөхцөлийг тусгавал зохино. Эдгээрт:   - Ажлын байрны нэр;   - Ажлын байрны тодорхой [ ... ]