ИРГЭН ТА, ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГА ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИЖ, АШИГЛАДАГ БОЛ...

ИРГЭН ТАНЫ ХУУЛИЙН МЭДЛЭГТ Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашигласны төлөө төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг Газрын төлбөрийн тухай хуулиар зохицуулдаг юм. Газрын төлбөр төлөгч : Газрын тухай хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээ байгуулан газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа: - Монгол улсын иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага; - Газар ашиглаж байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар; - Олон улсын ба [ ... ]

АШИГЛАЛТЫН ХУГАЦАА ДУУССАН, УСТСАН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙГ ХААХ

Эд хөрөнгийн өмчлөгч нь ашиглалтын хугацаа дууссан, устсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийг хаах тухай хүсэлтийг харъяа дүүргийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хэлтэст гаргаж, бүртгэлийг хаалгах боломжтой. Тодруулбал, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар өмчлөлийн зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгө устсан тохиолдолд улсын бүртгэгч мэдүүлэг гаргагчийн өргөдөл, холбогдох нотлох баримт, улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрий [ ... ]

ДУНДЫН ӨМЧЛӨЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗАСВАР, ХАМГААЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар, хамгаалалт, үйлчилгээний зардлыг хуваарилахдаа дарааах байдлаар хуваарилна. Үүнд -    Дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар, хамгаалалт, үйлчилгээний зардлыг хуваарилахдаа Иргэний хуульд заасан журмыг мөрдлөг болгоно. -   Орон сууцны байшингийн нэг буюу хэд хэдэн сууцанд хамаарах дундын өмчлөлийн эд хөрөнгө /инженерийн шугам сүлжээ, салхижуулалтын хоолой, давхрын хаалга болон бусад тоног төхөөрөмж гэх мэт/-ийн засвар, үйлчилгээтэй хо [ ... ]

ОЛОН ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛЖ ӨСГӨСӨН ЭХИЙГ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ

Дөрөв болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж өсгөсөн, бага хүүхэд нь 1 нас хүрсэн эх, мөн шинээр "Эхийн алдар" одон авсан эхэд урамшуулал олгодог. Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг дараах одонгоор шагнадаг. Үүнд:    -   зургаан хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг "Эхийн алдар" нэгдүгээр зэргийн одонгоор;   -  дөрвөн хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг "Эхийн алдар" хоёрдугаар зэргийн одонгоор тус тус шагнана. Хуульд заасан журмын дагуу мөнгөн тусл [ ... ]

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэж баталлаа. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль 5 бүлэг, 37 зүйлтэй бөгөөд Монгол Улсын иргэн гадаадад, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улса [ ... ]

ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Байнгын хорооны болон чуулганы н [ ... ]