ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

   Архивын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 8 сарын 24-ний өдрийн А/68 дугаар тушаалаар “Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн баталсан. Тус тушаалаар баталсан зарим үйлчилгээний хөлснөөс дурдвал:

1.Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх:

д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хугацаа

(ажлын өдөр)

Үйлчилгээний хөлс

(төгрөгөөр)

1

Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, эрдэмтэн судлаач нар

14 хоног хүртэл

5 000

15 хоногоос 1 сар хүртэл

10 000

2-3 сар

30 000

4-6 сар

60 000

7-12 сар

120 000

2. Эрдэм шинжилгээний лавлах сангаас баримт хуулбарлах:

 

д/д

Баримтын төрөл, оны хязгаар

 

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний

 

Тайлбар

Хэлбэр

хөлс (төгрөгөөр)

1

Ном, сонин, сэтгүүл

Нэг нүүр

А-4

1 000

 

   

 

3. Архивын баримтын лавлагаа, хуулбар олгох үйлчилгээ:

 д/д

Лавлагааны төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

1

Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

Нэг баримт бичиг

2 000 

 

2

Цалингийн тодорхойлолт

Нэг он

3 000

3

Хүн амын тооллогын бүртгэл

Нэг он

3 500  

4

Мал тооллогын бүртгэл /А данс/

А4 нэг нүүр

500

А3 нэг нүүр

1 000

5

Дайн байлдаанд оролцсон ахмад дайчдын лавлагаа

Нэг лавлагаа

5 000

6

Төрийн архивд баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт

Нэг тодорхойлолт

1000

7

Төрийн архивын баримтыг судалж үзэхэд холбогдох баримт байхгүй тухай тодорхойлолт

Нэг тодорхойлолт

1 500

8

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэн шийтгэгдсэн хүмүүсийн талаарх лавлагаа, баримтын хуулбар

Нэг лавлагаа

2500

9

Боловсролын гэрчилгээний лавлагаа

Нэг лавлагаа

500

10

Нотариатын баримтын хуулбар

А4 нэг нүүр

500

11

Ял шийтгэлийн тухай лавлагаа

Нэг лавлагаа

1000

Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760268674791&showType=1