ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

   “Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн баримт бичигт тавигдах шаардлага” журмын зорилго нь Зөвшөөрлийн тухай, Эрүүл мэндийн тухай, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд тус тус заасан эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд (цаашид "тусгай зөвшөөрөл хүсэгч")-ийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд хавсаргах баримт бичигт тавигдах шаардлагыг тогтооход оршино.    Тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийг бар [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНД ЭКСПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ЗАРИМ ХҮНСНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар 2023 онд экспортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, импортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тус тус баталсан байна.  Монгол улсын 2023 онд экспортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын код:  № Стратегийн хүнсний нэр Төрөл БТКУС-ын [ ... ]

"СОЁЛ, СПОРТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХҮҮХДИЙГ ОРОЛЦУУЛАХ, ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ" ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

   Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга, Соёл урлагийн газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/242, А/76 дугаар хамтарсан тушаалаар “Соёл, спорт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд хүүхдийг оролцуулах, эрхийг хамгаалах тухай журамлагдсан байна.    Энэхүү “Соёл, спорт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд хүүхдийг оролцуулах, эрхийг хамгаалах тухай журмыг Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9.1, 91.1 дэх хэсэгт заасны дагуу соёлын үйл ажиллагаа, урлаг [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙГ ГАДААДАД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХЭД ЗУУЧЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаалаар “Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулах гэрээ”-ний загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсан байна. Энэхүү журмаар Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэх эсхүл дадлагажихад зуучлах үйлчилгээ эрхлэх, зуучлагч болон зуучлуулагчийн эрх, хууль ёсны ашиг с [ ... ]

БАНКИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ ШИНЭЭР БАТЛАГДЖЭЭ

Банкны тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт Банк нь өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, эдийн засгийн тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүсч болох эрсдэлийг урьдчилан тооцож, банкны төлбөрийн болон төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг хадгалахад чиглэсэн хариу арга хэмжээг тусгаж, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан тогтворжуулах төлөвлөгөөг тогтоосон хугацаанд Монголбанкинд ирүүлнэ гэж заасан байдаг. Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А-25 дугаар тушаалаар Б [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /2015/-Д ЗААСАН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

д/д Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш нэг жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш таван жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш арван хоёр жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3./ Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш хорин жил өнгөрсөн; /1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4./ [ ... ]