ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ТАЛААР

Иргэн, хуулийн этгээдээс зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахын тулд шүүх, арбитрт нэхэмжлэл гаргах эрх олгогдсон хуулиар тогтоосон хугацааг хөөн хэлэлцэх хугацаа гэнэ. Маргаантай нөхцөл байдлыг урт удаан хугацаа өнгөрөхөд үнэн бодитоор тогтооход хүндрэлтэй байдаг тул хуульд ийнхүү тухайн шаардлагыг хэдий хугацааны дотор гаргах шаардлагатайг заасан байдаг. Харин Иргэний хуулиас бусад хуульд өөрөөр заагаагүй бол хөөн хэлэлцэх хугацаа эдийн бус хөрөнгөд хамаарахгүй. Үүнд тухайлбал, хуулиар хөөн хэлэлцэ [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙГ НЬ ХАРИУЦАХ ӨРХ, СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Нэг иргэнээр тооцсон төлбөрийн хэмжээ № Хүн амын эрүүл мэндийн эрсдэлийн бүлэг Хүн амын эрсдэлийн бүлгийн коэффициент Хүн амын эрсдэлийн бүлгээр тооцсон, нэг иргэнд ногдох төлбөрийн хэмжээ Насны бүлэг Оршин суугаа газар 1 5 хүртэлх нас Гэр хороолол 3.0 53,316 2 [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙГ НЬ ХАРИУЦАХ ӨРХ, СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН АРГА

1. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасны дагуу өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг дараах төлбөрийн аргаар санхүүжүүлнэ. 1.1 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн 6.2-т заасан Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтад багтсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг нэг иргэнээр тооцсон төлбөрийн аргаар [ ... ]

ХАЛДВАР АВСАН ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТОГТООХ ЗОРИЛГООР ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЖУРАМ

Улсын Ерөнхий прокурор, Тагнуулын Ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/72, А/63, А/151 дугаартай хамтарсан тушаалаар “Халдвар авсан иргэний хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээ, мэдээлэл авах журам”-ыг батлагдсан бөгөөд энэхүү журмыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр тусгасан байна. Нэр томьёоны тодорхойлолт, ойлголт 1.  “Тохиолдол” гэж Коронавируст халд [ ... ]

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ний өдрийн А/71 дугаартай журам батлах тухай тушаалаар “Багшлах эрх олгох, хасах журам”-ыг шинэчлэн баталсан байна. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад багшлах хүсэлтэй бакалавр түүнээс дээш зэрэгтэй эсвэл мэргэжлийн өндөр зэрэгтэй, үйлдвэрлэлд ажилласан туршлагатай, иргэнд багшлах эрх олгох, хасахтай холбогдон үүсэх харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. Сургалтын хөтөлбөр, агуулга 1. Мэргэжлийн болон те [ ... ]

ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧИЙГ ХУЯГЛАН ХҮРГЭХ, ШҮҮХИЙН ДУУДСАНААР ИРЭХГҮЙ БАЙГАА ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ, ГЭРЧ, ЗОХИГЧ, ХЭРГИЙН ОРОЛЦОГЧИЙГ АЛБАДАН ИРҮҮЛЭХ, ШҮҮХЭЭС ОРГОН ЗАЙЛСАН ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ, ЯЛТНЫГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ ЖУРАМ

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 71 дүгээр зүйлийн 71.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/116, 65 дугаартай хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар “Яллагдагч, шүүгдэгчийг хуяглан хүргэх, шүүхийн дуудсанаар ирэхгүй байгаа яллагдагч, шүүгдэгч, гэрч, зохигч, хэргийн оролцогчийг албадан ирүүлэх, шүүхээс оргон зайлсан яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг эрэн сурвалжлах журам&r [ ... ]