ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД ХИЙХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Шинжилгээний байгууллагад хийх шинжилгээний жагсаалтыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн а/232 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан.

Шинжилгээний төрөл, нэр

Баримт бичгийн шинжилгээ

1

Бичиг судлалын шинжилгээ

2

Гарын үсэг судлалын шинжилгээ

3

Бичиг техник судлалын шинжилгээ

Баллистикийн шинжилгээ

4

Галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл, тэдгээрийн эд ангид хийх шинжилгээ

5

Гадаад баллистикийн шинжилгээ

6

Дотоод баллистикийн шинжилгээ

7

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлд хийх шинжилгээ

Цахим технологийн шинжилгээ

8

Компьютер техник  судлал

9

Цахим орчны технологи судлал

10

Мультимедиа судлал

11

Мобайл технологи судлал

12

Өгөгдлийн сан судлал 

13

IoT судлал

Хүний дүр, төрхийн шинжилгээ

14

Хүний анатомид хийх шинжилгээ

15

Хүний үйл хөдлөлд хийх шинжилгээ

16

Хүний дагалдах шинжийг тодорхойлох шинжилгээ

Мөр судлалын шинжилгээ

17

Хүний мөр судлалын шинжилгээ

18

Мал, амьтны мөр судлалын шинжилгээ

19

Тээврийн хэрэгслийн мөр судлалын шинжилгээ

20

Зэвсэг, багаж, хэрэгслийн мөр судлалын шинжилгээ

21

Цоож, лац, ломбонд хийх шинжилгээ

22

Үнэт эдлэл, сорьц, хийцэд хийх шинжилгээ

23

Даавуун эдлэл, эд зүйлсэд хийх шинжилгээ

 Материал судлалын шинжилгээ

24

Даавуун материалын нягт, эрч, бүтэц тодорхойлох шинжилгээ

25

Даавуун материалын ширхэгтийн төрөл тодорхойлох шинжилгээ

26

Даавуун материалын агууламж тодорхойлох шинжилгээ

27

Материалын шинж байдлыг тогтоох шинжилгээ

Авто техникийн шинжилгээ

28

Техникийн эвдрэл гэмтэл тогтоох шинжилгээ

29

Тээврийн хэрэгслийн төрөл тодорхойлох шинжилгээ

30

Тээврийн хэрэгслийн хэсгээс бүхлийг тогтоох шинжилгээ

31

Тээврийн хэрэгслийн дугуйнд хийх шинжилгээ

32

Тээврийн хэрэгслийн тоормосны мөрөөр хурд тогтоох шинжилгээ

33

Зам тээврийн осол  гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох шинжилгээ

34

Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, техникийн шинжилгээ

Гарын мөрийн шинжилгээ

35

Гарын мөр оношлох шинжилгээ

36

Гарын мөр адилтгах шинжилгээ

37

Гарын дардас адилтгах шинжилгээ

38

Эд мөрийн баримтаас гарын мөр илрүүлэх шинжилгээ

Экологийн шинжилгээ

39

Ургамал судлалын шинжилгээ

40

Амьтан судлалын шинжилгээ

41

Ой, мод судлалын шинжилгээ

42

Хөрс судлалын шинжилгээ 

43

Ус судлалын шинжилгээ

44

Агаар судлалын шинжилгээ

45

Хүрээлэн байгаа орчны хохирлын үнэлгээ, шинжилгээ

46

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайланд хийх шинжилгээ

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ

47

Хүний биед хийх шинжилгээ

48

Цогцост хийх шинжилгээ

49

Хэргийн материалаар хийх шинжилгээ

Сэтгэцийн шинжилгээ

50

Шүүх сэтгэц, гэм судлалын шинжилгээ

51

Сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэл тогтоох шинжилгээ

 

ДНХ-ийн шинжилгээ

52

Эцэг, эх,  удам төрлийн холбоо, хамаарлыг тогтоох шинжилгээ

53

Эд мөрийн баримтад хийх шинжилгээ

54

Эс, эд, эрхтэнд хийх шинжилгээ

55

Урагт хийх шинжилгээ

56

Биологийн төрөл зүйлийг тодорхойлох шинжилгээ

Химийн шинжилгээ

57

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын шинжилгээ

58

Хими-материал судлалын шинжилгээ

59

Хор судлалын шинжилгээ

60

Био материалд хийх шинжилгээ

61

Эмийн бодисын шинжилгээ

Физикийн шинжилгээ

62

Буудлагын ул мөрд хийх физикийн шинжилгээ

63

Юмсын элементийн найрлага тодорхойлох шинжилгээ  

64

Физик тооцооллын шинжилгээ

Биологийн шинжилгээ

65

Бүлгийн харьяалал тогтоох шинжилгээ

66

Биологийн мөр илрүүлэх, тогтоох шинжилгээ

Бактериологийн шинжилгээ

67

Бэлгийн замын халдварт өвчин илрүүлэх шинжилгээ

68

Эмгэг төрөгчийг өсгөвөрлөх шинжилгээ

Эдийн засгийн шинжилгээ

69

Эрүүгийн, иргэний, захиргааны, арбитрын хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх, зөрчил шалган шийдвэрлэх  ажиллагааны явцад  эрх бүхий байгууллагаас гаргасан акт, дүгнэлт, тусгай мэдлэг бүхий мөрдөгчийн магадалгаа үнэн зөв, бодитой эсэхийг тогтоох

 

Хөрөнгийн үнэлгээний тайланд хийх шинжилгээ

70

Эрүүгийн, иргэний, захиргааны, арбитрын хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад гаргасан хөрөнгийн үнэлгээний тайлан үндэслэлтэй эсэхийг тогтоох

Инженер техникийн шинжилгээ

71

Материал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд хийх шинжилгээ

72

Байгууламж, хийц, бүтээцэд хийх шинжилгээ

73

Техник, тоног төхөөрөмжид хийх шинжилгээ

74

Технологид хийх шинжилгээ

75

Галын техникийн шинжилгээ

Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16759789339721&showType=1