Сургалт

Сургалт

-Эрх зүйн тодорхой чиглэлээр байгууллагуудад сургалт;

-Өмгөөлөгчийн туслахын сургалт;

-Хуульчийн мэргэжлийн багц цагийн сургалт;

-Үйлчлүүлэгчид зориулсан эрх зүйн сургалт тус тус өгдөг.