БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛААС ДОТООД ОРЧНЫ АГААРТ ЯЛГАРАХ ДЭГДЭМХИЙ ОРГАНИК НЭГДЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

   Эрүүл мэндийн сайд, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/05,08 дугаар хамтарсан Барилгын материалын эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг батлах тухай тушаалаар Барилгын материалаас дотоод орчны агаарт ялгарах дэгдэмхий органик нэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болон Барилгын материалаас дотоод орчны агаарт ялгарах хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тус тус  баталсан байна.

Эрүүл мэндийн сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 01сарын 10-ны өдрийн A/05 /08 дугаар хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралт 

Барилгын материалаас дотоод орчны агаарт ялгарах дэгдэмхий органик нэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Нэгдлийн нэр

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, мкг/м3

Шинжилгээний аргын стандарт

Ангилал3

3 хоногийн дараа

28 хоногийн дараа

Дэгдэмхий органик нэгдлүүдийн нийт хэмжээ

3000

300

ISO 14965:20002

NIOSH 1500

NIOSH 1501

ISO 16017-1;2:200315

 

Хагас дэгдэмхий нэгдлүүдийн нийт хэмжээ

-

100

ISO 14965:20002

NIOSH 1500

NIOSH 1501

ISO 16000-6:20114

ISO 16017-1;2:200315

 

Формальдегид

50

50

ISO 14965:20002

NIOSH Method: 57009

NIOSH Method 350013

ISO 16000-3:20115

Хавдар үүсгэгч 2

Хортой 3

Арьс үрэвсүүлэгч 1B

Арьс мэдрэгжүүлэгч 1

Ацетилальдегид

50

50

ISO 14965:20002

ISO 16000-6:20114

Хавдар үүсгэгч 2

Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2

Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3

Эх сурвалж: http://www.legalinfo.mn/law/details/13109?lawid=13109