ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА, БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр 27 дугаар тогтоолоор энэхүү журам батлагдсан бөгөө энэхүү журам нь Барилгын тухай хуулийн 42.4-т заасныг үндэслэн гаргасан тогтоол юм.

 

Мөн энэхүү журмын дагуу 2010 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолын дагуу “Барилгын зураг төсөл боловсруулах, түүнд магадлал хийх, барилгын үе шатны ажилд хяналт тавих, ашиглалтад оруулах хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм”-ийг хүчингүй болгосон.

 

Энэхүү журам нь Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага, нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам, мэдээллийн сан, гаргах өргөдлийн маягт зэргүүд багтсан байна.

 

 

Эх сурвалж: http://www.legalinfo.mn/annex/details/8295?lawid=13220