Номны нэр:
НӨХӨРЛӨЛ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА

     Энэхүү нөхөрлөл үүсгэн байгуулах тухай гарын авлагыг нөхөрлөлийн талаарх онол, үзэл баримтлал Монгол Улсын болон гадаадын хууль тогтоомжийг удирдлага болгохын зэрэгцээ холбогдох эрх бүхий байгууллагуудын одоогийн практикт үндэслэн боловсруулсан болно. 

Зохиогчийн тухай (эмхтгэгч) Товч танилцуулга

Эрхлэн хэвлүүлсэн: Өмгөөллийн "Монгол Өмгөөлөгч" ХХН, "Өмгөөлөл судлалын академи" ТББ

Зохиогчид: З.Сүхбаатар

П.Оюундэлгэр

Х.Жаргалсайхан

П.Оюун-Эрдэнэ

Э.Эрдэнэцэцэг

Б.Оюунтуул

Э.Шүрэнцэцэг

Д.Отгонбаяр

     Тус гарын авлагад нөхөрлөлийн үүсэл хөгжил, ойлголт, мөн чанар, зохион байгуулалтын хэлбэр, онцлог, нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулахад анхаарах зүйлс, үүсгэн байгуулах үе шатны талаар авч үзсэн. 

     Мөн нөхөрлөлийн зохион байгуулалтын хэлбэр тус бүрээр түүнийг үүсгэн байгуулахад шаардагдах баримт бичгүүдийн загварыг хавсралтаар оруулсан нь практик ач холбогдолтой юм. 

     Энэхүү гарын авлага нь Та бүхний ажил хэрэгт хувь нэмэр болно гэдэгт бид итгэж байна.