УЛСЫН ИХ ХУРЛААС БАТЛАН ГАРГАСАН ХУУЛИУДЫГ АУДИО ХЭЛБЭРТ ШИЛЖҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

   Монгол Улсын Их Хурлын 2019-2024 оны стратеги төлөвлөгөөний дагуу иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох, хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг үр нөлөөтэй зохион байгуулах зорилтын хүрээнд Улсын Их Хурлаас батлагдан гарсан хуулиудыг аудио хэлбэрт хөрвүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.
   Энэ нь Нийтийн мэдээллийн ил тод байдал, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай болон бусад хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангах, хэрэгжүүлэх, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилготой аж. 
   Иргэн та Улсын Их Хурлын parliament.mn цахим хуудасны Цахим Парламент цэснээс Парламентын подкаст-ыг сонгож, Аудио хууль буланд байршуулсан Нийтийн сонсголын тухай болон Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулиудыг зүйл тус бүрээр, эсхүл бүхэлд нь сонсох боломжтой.